รายชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เลขที่   ชื่อ-นามสกุล ประเภท
1 ภาพนายกรรณภว์  ธนภรรคภวิน นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน
2 ภาพพลเรือโท กฤษฎา  เจริญพานิช พลเรือโท กฤษฎา เจริญพานิช
3 ภาพพลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์ พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์
4 ภาพนายกล้านรงค์ จันทิก นายกล้านรงค์ จันทิก
6 ภาพพลโท กัมปนาท  รุดดิษฐ์ พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์
7 ภาพนางกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน์ นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
8 ภาพพลเรือเอก กำธร  พุ่มหิรัญ พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ
9 ภาพนายกิตติ วะสีนนท์ นายกิตติ วะสีนนท์
10 ภาพพลโท กิตติ อินทสร พลโท กิตติ อินทสร
11 ภาพรองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
12 ภาพพลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท
13 ภาพนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
14 ภาพพลตรี กู้เกียรติ ศรีนาคา พลตรี กู้เกียรติ ศรีนาคา
15 ภาพพลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
16 ภาพพลเอก คณิต สาพิทักษ์ พลเอก คณิต สาพิทักษ์
17 ภาพพลอากาศโท จอม รุ่งสว่าง พลอากาศโท จอม รุ่งสว่าง
18 ภาพพลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ
19 ภาพพลตำรวจโท จักรทิพย์ ชัยจินดา พลตำรวจโท จักรทิพย์ ชัยจินดา
20 ภาพพลตรี จารึก อารีราชการัณย์ พลตรี จารึก อารีราชการัณย์
21 ภาพพลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์ พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์
22 ภาพพลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ
23 ภาพพลเอก จิระเดช โมกขะสมิต พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต
24 ภาพนายเจตน์ ศิรธรานนท์ นายเจตน์ ศิรธรานนท์
25 ภาพพลโท ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข พลโท ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
26 ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
27 ภาพพลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท
28 ภาพพลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร
29 ภาพพลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล
30 ภาพพลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ
31 ภาพพลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
32 ภาพนายชัชวาล อภิบาลศรี นายชัชวาล อภิบาลศรี
33 ภาพพลตรี ชัยยุทธ พร้อมสุข พลตรี ชัยยุทธ พร้อมสุข
34 ภาพพลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
35 ภาพพลโท ชาญชัย ภู่ทอง พลโท ชาญชัย ภู่ทอง
36 ภาพนายชาญวิทย์ วสยางกูร นายชาญวิทย์ วสยางกูร
37 ภาพพลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ
38 ภาพพลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง
39 ภาพพลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
40 ภาพพลเรือโท ชุมพล วงศ์เวคิน พลเรือโท ชุมพล วงศ์เวคิน
41 ภาพนายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
43 ภาพพลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์
44 ภาพนายดิสทัต โหตระกิตย์ นายดิสทัต โหตระกิตย์
45 ภาพพลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
46 ภาพนายตวง อันทะไชย นายตวง อันทะไชย
47 ภาพพลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน
48 ภาพพลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์ พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์
49 ภาพพลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์
50 ภาพพลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์
51 ภาพคุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
52 ภาพพลเอก ทวีป เนตรนิยม พลเอก ทวีป เนตรนิยม

หน้า 1 | 2 | 3 | 4