หากท่านผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

กรุณาส่งข้อมูลมาได้ที่  :   ตู้  ปณ.  ๔๕  ปณฝ.  รัฐสภา  กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๕  หรือที่ประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง  สำนักกำกับและตรวจสอบ  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เลขที่  ๔๙๙  อาคารสุขประพฤติ ชั้น  ๒๐  ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  ๑๐๘๐๐  หรือที่  http://www.senate.go.th  ภายในวันพฤหัสบดีที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑
รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ : รายชื่อคณะกรรมาธิการ : ส่งข้อมูล

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ