ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาประกาศรับสมัครหลักเกณฑ์  : ใบสมัคร (word/pdf)

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ