โครงการสัมมนา หัวข้อ “รัฐธรรมนูญปราบโกง จะสัมฤทธิ์ผลได้จริงหรือไม่”

โครงการสัมมนาหัวข้อ “รัฐธรรมนูญปราบโกง จะสัมฤทธิ์ผลได้จริงหรือไม่”

ของคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมืองร่วมกับสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องแมจิก ๒ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

รายละเอียดโครงการ : กำหนดการ  : แบบตอบรับ

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ