ขอเชิญส่งข้อมูลประวัติเชิงลึกของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กรุณาส่งข้อมูลมาได้ที่  :  ตู้  ปณ.  ๔๕  ปณฝ.  รัฐสภา  กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๕  หรือที่   ประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง.  สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

เลขที่  ๔๙๙  อาคารสุขประพฤติ  ชั้น  ๒๐ ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  ๑๐๘๐๐  

หรือส่งข้อมูลที่นี้  ภายในวันศุกร์ที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๑

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ