หากท่านผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน

รายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อส่งข้อมูล

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ