หากผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

รายชื่อกรรมการสรรหา : รายชื่อผู้สมัคร  : ส่งข้อมูล

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ