การรับฟังความคิดเห็นเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ พ.ศ. ....

การร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... (ปิดรับฟังความคิดเห็น 13 กุมภาพันธ์ 2561)

การร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ....(ปิดรับฟังความคิดเห็น22 มกราคม 2561)

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อ  9 มกราคม 2561)

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อ  5 มกราคม 2561)

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อ 27 ธันวา 2560)

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... (ปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อ 26 ธันวา 2560)

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ