การรับฟังความคิดเห็นเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ พ.ศ. ....

ชื่อร่าง ระยะเวลา  

สถิติ

ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ...(ปิดรับฟังความคิดเห็น19 มี.ค.2561) (สรุปผล) 19 25
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่..) พ.ศ.....(ปิดรับฟังความคิดเห็น 19 มีนาคม 2561) 22 13
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....(ปิดรับฟังความคิดเห็น 20 กุมภาพันธ์ 2561) 45 81
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... (ปิดรับฟังความคิดเห็น 15 มีนาคม 2561) 30  9
การร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ...(ปิดรับฟังความคิดเห็น22 มกราคม 2561)
15  0
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อ  9 มกราคม 2561)
15  0
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อ 10 มกราคม 2561)
21  13
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อ 27 ธันวา 2560)
15  4
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... (ปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อ 26 ธันวา 2560)
15  1
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการประกอบธุรกิจและการเข้าถึงบริการของประชาชน พ.ศ. .... (ปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อ 30 กันยา 2560) (สรุปผล) 27  41

หมายเหตุ คือสัญลักษณ์ของเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติ
  คือสัญลักษณ์ของแบบสอบถาม
  สถิติ หมายถึง สถิติผู้ตอบแบบสอบถาม
  ระยะเวลา หมายถึง ระยะเวลาที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ