ขอเชิญบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กสทช.

ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 2553 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2560  จำนวน  7  ด้าน  โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ได้ตั้งแต่วันที่ 8 -14 มกราคม  2561  ในเวลาราชการ  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ  
ณ  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  อาคารสุขประพฤติ  บริเวณห้องโถง  ชั้น  1  
เลขที่  499  ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ  กทม.
รายละเอียดประกาศ : ใบสมัคร : ใบสมัคร(.DOC) : ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ : ระเบียบคณะกรรมการสรรหา

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ