การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....แบบสอบถาม : เอกสารประกอบร่าง...


ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น 
ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

 

๑. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง  
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ

๒. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมาย 
โดยที่รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุน
ของประเทศ รวมถึงเป็นผู้ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ดังนั้น ภาครัฐจำเป็นต้องมีการปฏิรูป
การกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ให้เหมาะสมกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับมาตรการ
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของผู้กำหนดนโยบาย ผู้กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจ ให้ชัดเจน ตลอดจนให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจเพื่อเป็นช่องทางในการส่งผ่านนโยบายของภาครัฐไปยังรัฐวิสาหกิจให้
มีความชัดเจนและโปร่งใส รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูล การประเมินผลการดำเนินงาน และการกำหนดกระบวนการสรรหาบุคคลเ
พื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อันนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดทำบริการสาธารณะที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และสมควรจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติทำหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้น
ในรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทแทนกระทรวงการคลัง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ให้มีความพร้อมในการแข่งขันเชิงพาณิชย์และสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยคงความเป็นรัฐวิสาหกิจไว้ ตลอดจนในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจจำเป็นต้องดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการในระดับนโยบาย การบริหารจัดการ และการกลั่นกรอง   ผู้มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อให้การกำหนดทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจเป็นไปโดยสอดคล้องกัน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินภารกิจของรัฐวิสาหกิจ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๓. วิธีการรับฟังความคิดเห็น
ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา www.senate.go.th

๔. ระยะเวลา 
จำนวน ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ