ประกาศรับสมัครบุคคลเป็น “กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน”

บุคคลเป็น “กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน” ตามพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ “ด้านกิจการกระจายเสียง”(เพิ่มเติมอีก ๑ ด้าน เพื่อให้ครบจำนวน ๕ ด้าน)
ประกาศรับสมัคร : รายละเอียดประกอบการสมัคร  : ระเบียบและใบสมัคร

 

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ