ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน พ.ศ. ....

แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน พ.ศ. ....

บันทึกหลักการและเหตุผลและร่างพ.ร.บ.  ร่วมตอบแบบสำรวจออนไลน์   แบบสำรวจ(PDF)

ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน พ.ศ. ....

๑.ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

          ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีศักยภาพที่จะยกระดับความสามารถ
ในการพัฒนาระบบการเงิน / เศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างก้าวกระโดด  นอกจากนี้ เทคโนโลยี
ทางการเงินสามารถพลิกโฉมกระบวนการ / วิธีการทำธุรกรรมต่าง ๆ ไปได้โดยสิ้นเชิง และอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยผลักดัน
ประเทศไทยให้เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบได้  ประเทศไทยจึงควรเปิดรับและฉกฉวยโอกาสในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ทางการเงิน อย่างเต็มที่  ซึ่งรวมถึงการดำเนินการให้กฎหมาย / กฎเกณฑ์ต่าง ๆ มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับนวัตกรรม /
business models ใหม่ ๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเปลี่ยนแปลง ปรับตัว และก้าวข้ามข้อจำกัดต่าง ๆ ทั้งในระดับธุรกิจ
และระดับประเทศไปได้ร่วมกัน  รวมทั้งเพื่อให้นวัตกรรมทางการเงินที่เป็นประโยชน์สามารถเกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทย
ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ โดยประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ
และปลอดภัย  ตลาดการเงินไทยมี ecosystem ที่เอื้อต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้เล่นต่าง ๆ โดยผู้เล่นไทยสามารถแข่งขันกับ
ผู้เล่นต่างประเทศได้และภาคการเงินไทยสามารถเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้เกิด การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริงและยั่งยืน

๒.ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา 

           หนึ่งในอุปสรรคสำคัญของการนำเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้และพัฒนาต่อยอด ในประเทศไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
คือกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและการทำธุรกรรมด้วยวิธีการทางดิจิทัล
และยังเพิ่มต้นทุนทางเศรษฐกิจโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ บทบัญญัติกฎหมายบางประการได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้ให้บริการทางการเงิน
ต้องดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูล พิสูจน์ตัวตนของผู้ทำธุรกรรมกับผู้ให้บริการทางการเงิน เพื่อประโยชน์ต่อการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน อาชญากรรมร้ายแรง หรือการรักษาความมั่นคงของประเทศอันเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
แต่การได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นไปได้ยากและสร้างต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของผู้ต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ยังมีอุปสรรค
ในการเข้าถึงข้อมูล ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อให้เข้าถึงและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยข้อมูลเหล่านี้บางส่วนอยู่ในความครอบครองของเอกชน
หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งในบางกรณีมีข้อจำกัดในการเข้าถึงหรือการให้ข้อมูล ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน 
        ดังนั้น เพื่อแก้ไขอุปสรรคดังกล่าวและอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (ease of doing business)
ตลอดจนการทำธุรกรรมด้วยวิธีการทางดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน
ได้อย่างทั่วถึง และเพื่อลดต้นทุนในการทำธุรกรรมทางการเงินโดยรวมของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๓.สรุปประเด็นของร่างพระราชบัญญัติที่จะรับฟังความคิดเห็น 

         ทั้งนี้ ในแต่ละมาตรามีประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็นว่า ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หากไม่เห็นด้วย มีเหตุผลหรือข้อมูลอย่างไร โดยแสดงเหตุผลหรือข้อมูลนั้น
พอสังเขปตามสมควร ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน พ.ศ. ....

๔.วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 

ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา www.senate.go.th หรือ ส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่

 กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ ชั้น ๑๓ ถนนประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์/โทรสาร: ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓ /๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๔ หรือ email: boonsonkl3@gmail.com

๕.ระยะเวลา  

จำนวน ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔  กันยายน ๒๕๖๐ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ