โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ภาพ-ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติRSS Banner

ภาพข่าวเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห [อ่านต่อ]

ภาพข่าวโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) หลักสูตร

โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมสู่การดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น" ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดอบรม เรื่อง "หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมิ [อ่านต่อ]

ภาพข่าวโครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Skill) การพัฒนาทักษะด้านภาษา หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียนระดับกลาง

โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Skill) การพัฒนาทักษะด้านภาษา หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียนระดับกลาง

ันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา เปิดโครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลา [อ่านต่อ]

ภาพข่าวรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เปิดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน กิจกรรม

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เปิดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน กิจกรรม "คนสภาอาสาเพื่อสังคม" ณ โรงเรียนวัดสกุณปักษี จ.สุพรรณบุรี

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เปิดโคร [อ่านต่อ]

ภาพข่าวกิจกรรมคนสภาอาสาเพื่อสังคม สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสำนักรายงานการประชุมและชวเลข

กิจกรรมคนสภาอาสาเพื่อสังคม สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสำนักรายงานการประชุมและชวเลข

เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา นำคณะข้าราชการและบุคลากร สำนักพัฒนาทรัพยากรบุ [อ่านต่อ]

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ดูข่าวสำนักงานฯทั้งหมด

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00619349