โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ภาพ-ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติRSS Banner

ภาพข่าวการพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ พ.ศ.2558

การพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ พ.ศ.2558

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน [อ่านต่อ]

ภาพข่าวโครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำนักการพิมพ์ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานคุณภาพ ณ โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตดุสิต

โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำนักการพิมพ์ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานคุณภาพ ณ โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตดุสิต

โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำนักการพิมพ์ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานคุณภาพ ณ โรงพิม [อ่านต่อ]

ภาพข่าวโครงการซักซ้อมความเข้าใจระเบียบค่าใช้จ่ายในการสัมมนา การเดินทางไปราชการและการพัสดุ

โครงการซักซ้อมความเข้าใจระเบียบค่าใช้จ่ายในการสัมมนา การเดินทางไปราชการและการพัสดุ

เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน พ.ศ.2558 สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับสำนักการคลังและงบประมาณ ได้จัดโครงการซักซ้อมความเข้าใ [อ่านต่อ]

ภาพข่าวโครงการส่งเสริมการรักการออม

โครงการส่งเสริมการรักการออม

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับสำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมการรักการออม [อ่านต่อ]

ภาพข่าวโครงการเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติตามหลักปรัชญาเศรษฐก [อ่านต่อ]

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภาพข่าวขอเชิญส่งข้อมูลประวัติเชิงลึกเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอเชิญส่งข้อมูลประวัติเชิงลึกเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ

หากท่านผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ

 รายชื่อผู้สมัคร ภาพข่าวพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์  ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา ประจำปี 2556

รายละเอียด...ดูข่าวสำนักงานฯทั้งหมด

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ

porno

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00537566