แผนบริหารความเสี่ยง


แผนบริหารความเสี่ยง
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553


แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ.2552-2555


แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ.2551
 
     


แผนบริหารความเสี่ยงตามโครงการสำคัญของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
แผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO
โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐


 
แผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO
โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 
แผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO
โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘


แผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาลมาตรฐาน COSO

โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์

ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗แผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO 
(Committee Of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission)
โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


แผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO
โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ 
ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
     
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.2551
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
     


  รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO
(Committee of Sponsoring Organization Of the Tread Way Commission)
โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในรอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙)
 


 รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO
(Committee of Sponsoring Organization Of the Tread Way Commission)
โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในรอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ - มิถุนายน ๒๕๕๙)
 


รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO
(Committee of Sponsoring Organization Of the Tread Way Commission)
โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในรอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ - มิถุนายน ๒๕๕๘)
 


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยง
      ตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO
  (Committee of Sponsoring Organization 
   of the Tread Way Commission)
 โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   


รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO
โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 รอบ 12 เดือน


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
การบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
     
 ข้อมูลเมื่อวันที่ 00:00:00 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 09:48:19 มีการเปิดอ่าน 135 ครั้ง
    
                   
 
 
นางสาวนุตยา  ลิขิตหัตถศิลป
           ผู้อำนวยการ
  สำนักนโยบายและแผน
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00153844