แผนบริหารความเสี่ยง


แผนบริหารความเสี่ยง
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553


แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ.2552-2555


แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ.2551
 
     


แผนบริหารความเสี่ยงตามโครงการสำคัญของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


 

แผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาลมาตรฐาน COSO
โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗แผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO 
(Committee Of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission)
โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


แผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO
โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ 
ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
     
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.2551
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
     


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารายงานผลการดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยง
      ตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO
  (Committee of Sponsoring Organization 
   of the Tread Way Commission)
 โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557      


รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO
โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 รอบ 12 เดือน


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
การบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
     
 ข้อมูลเมื่อวันที่ 00:00:00 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 15:25:30 มีการเปิดอ่าน 0 ครั้ง
    
      นายพีระพจน์ รัตนมาลี
            ผู้อำนวยการ
     สำนักนโยบายและแผน
   
จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00081002