แผนบริหารความเสี่ยง


แผนบริหารความเสี่ยง
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553


แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ.2552-2555


แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ.2551
 
   


แผนบริหารความเสี่ยงตามโครงการสำคัญของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


 

แผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาลมาตรฐาน COSO
โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗แผนบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO
โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ 
ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
   
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.2551
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
   


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO
โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 รอบ 12 เดือน


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
การบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
   
 ข้อมูลเมื่อวันที่ 00:00:00 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 14:39:48 มีการเปิดอ่าน 0 ครั้ง
    นายพีระพจน์ รัตนมาลี
           ผู้อำนวยการ
    สำนักนโยบายและแผน

กลุ่มงาน
การประชุมสำนักนโยบายและแผน
คณะทำงาน
คู่มือ
นโยบายและแผน
การติดตามและประเมินผล
การพัฒนาบุคลากร
การปฏิบัติงานด้านอื่่น
    

 

      


   
จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00070458