แผนพัฒนาบุคลากร


รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากร
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากร
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  แผนพัฒนาบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากร
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


แผนพัฒนาบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

แผนพัฒนาบุคลากร ปี2555

      

                                                                                           แผนพัฒนาบุคลากร ปี2554  


ข้อมูลเมื่อวันที่ 00:00:00 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 10:13:10 มีการเปิดอ่าน 0 ครั้ง


ผอ.ชาติชาย  เนื่องนิยม

นายชาติชาย  เนื่องนิยม

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล


   

  

  

แผนสร้างเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
การทำงาน
 


 

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรม ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แผนพัฒนาฯ ปี 57
 

 

ละครส่งเสริมคุณธรรม

เรื่อง "ทวิภพเพื่อแผ่นดิน"


แบบฟอร์มการฝึกอบรม


เอกสารเผยแพร่

รายงานสรุปผลการประกันคุณภาพการฝึกอบรม การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่า การฝึกอบรมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

รายงานสรุปผลการประกันคุณภาพการฝึกอบรม การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่า การฝึกอบรมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  
 

วิทยากร


รวมเว็บ HRD

กระดานสนทนา


ข่าวสารรายวัน

 
 
 
 

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00091160