ข้อมูลเมื่อวันที่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ มีการเปิดอ่าน ครั้ง


นายสมใบ  มูลจันที

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล


   

  

  

แผนสร้างเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
การทำงาน
 

Video on demand


  

 


 

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรม ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


แผนพัฒนาฯ ปี 57
 

 

ละครส่งเสริมคุณธรรม

เรื่อง "ทวิภพเพื่อแผ่นดิน"


แบบฟอร์มการฝึกอบรม


เอกสารเผยแพร่

รายงานสรุปผลการประกันคุณภาพการฝึกอบรม การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่า การฝึกอบรมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

รายงานสรุปผลการประกันคุณภาพการฝึกอบรม การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่า การฝึกอบรมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 


แผนปฏิบัติการตามบันทึกข้อตกลงในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  
 

วิทยากร


รวมเว็บ HRD

กระดานสนทนา


ข่าวสารรายวัน

 
 
 
 

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00125962