แผนพัฒนาบุคลากร


 


 

แผนพัฒนาบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  

แผนพัฒนาบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  
รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากร
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนพัฒนาบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากร
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

  แผนพัฒนาบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากร
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


แผนพัฒนาบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

แผนพัฒนาบุคลากร ปี2555

      

                                                                                           แผนพัฒนาบุคลากร ปี2554  


ข้อมูลเมื่อวันที่ 00:00:00 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:02:11 มีการเปิดอ่าน 120 ครั้ง


นายสมใบ  มูลจันที

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล


   

  

  

แผนสร้างเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
การทำงาน
 

Video on demand


  

 


 

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าการฝึกอบรม ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


แผนพัฒนาฯ ปี 57
 

 

ละครส่งเสริมคุณธรรม

เรื่อง "ทวิภพเพื่อแผ่นดิน"


แบบฟอร์มการฝึกอบรม


เอกสารเผยแพร่

รายงานสรุปผลการประกันคุณภาพการฝึกอบรม การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่า การฝึกอบรมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

รายงานสรุปผลการประกันคุณภาพการฝึกอบรม การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่า การฝึกอบรมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 


คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  
 

วิทยากร


รวมเว็บ HRD

กระดานสนทนา


ข่าวสารรายวัน

 
 
 
 

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00125962