โครงสร้าง

 
ข้อมูลเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 10:00:28 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 16:10:11 มีการเปิดอ่าน 12435 ครั้ง

       
นางสาวชลธิชา  มีแสง
ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๑


การผลักดันกฎหมายให้มีผลใช้
บังคับตามนโยบายคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ
 


วิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 และ
รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ :
ฉบับปี 57 กับฉบับปี 49
 


ตารางเปรียบเทียบหลักการ
และสาระสำคัญของ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557
 


รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557แนวทางการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายเลขานุการในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแนวทางการตรวจทาน
ร่างพระราชบัญญัติ
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญคู่มือการจัดทำรายงาน
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ของคณะกรรมาธิการการเพิ่มประสิทธิภาพ
แนวทางการปฏิบัติงานของ
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ การเงิน การคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงินคู่มือรูปแบบ
หนังสือราชการ
ของสำนักกรรมาธิการ 1-3คู่มือปฏิบัติงาน
ด้านการประชุมคณะกรรมาธิการรายละเอียดกระบวนงาน
"การเดินทางไปราชการต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ"


รายละเอียดกระบวนงาน
"การรับเรื่องราวร้องเรียนโดยผ่านประธานคณะกรรมาธิการ"แผนผังกระบวนการบริการข้อมูลข่าวสาร


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00034249