โครงสร้าง
 

 
ข้อมูลเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 10:00:28 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 10:58:51 มีการเปิดอ่าน 21030 ครั้งนายกิตติ  เจริญยงค์
ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 1

แบบสำรวจความพึงพอใจ
เรื่องร้องเรียน
 


การผลักดันกฎหมายให้มีผลใช้
บังคับตามนโยบายคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ
 วิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 และ
รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ :
ฉบับปี 57 กับฉบับปี 49
 ตารางเปรียบเทียบหลักการ
และสาระสำคัญของ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557
 รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....แนวทางการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายเลขานุการในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
แนวทางการตรวจทาน
ร่างพระราชบัญญัติ
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
คู่มือการจัดทำรายงาน
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ของคณะกรรมาธิการ
การเพิ่มประสิทธิภาพ
แนวทางการปฏิบัติงานของ
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ การเงิน การคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน
คู่มือรูปแบบหนังสือราชการ
ของสำนักกรรมาธิการ 1-3
คู่มือปฏิบัติงาน
ด้านการประชุมคณะกรรมาธิการรายละเอียดกระบวนงาน
"การเดินทางไปราชการต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ"
รายละเอียดกระบวนงาน
"การรับเรื่องราวร้องเรียนโดยผ่านประธานคณะกรรมาธิการ"
แผนผังกระบวนการบริการข้อมูลข่าวสาร


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00063958