โครงสร้าง

 

ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 1
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการคมนาคม
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ1
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ2
ข้อมูลเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 10:00:28 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 15:16:40 มีการเปิดอ่าน 11969 ครั้ง

       
นางสาวชลธิชา  มีแสง
ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๑


การผลักดันกฎหมายให้มีผลใช้
บังคับตามนโยบายคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ
 


วิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 และ
รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ :
ฉบับปี 57 กับฉบับปี 49
 


ตารางเปรียบเทียบหลักการ
และสาระสำคัญของ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557
 


รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557แนวทางการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายเลขานุการในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแนวทางการตรวจทาน
ร่างพระราชบัญญัติ
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญคู่มือการจัดทำรายงาน
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ของคณะกรรมาธิการการเพิ่มประสิทธิภาพ
แนวทางการปฏิบัติงานของ
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ การเงิน การคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงินคู่มือรูปแบบ
หนังสือราชการ
ของสำนักกรรมาธิการ 1-3คู่มือปฏิบัติงาน
ด้านการประชุมคณะกรรมาธิการรายละเอียดกระบวนงาน
"การเดินทางไปราชการต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ"


รายละเอียดกระบวนงาน
"การรับเรื่องราวร้องเรียนโดยผ่านประธานคณะกรรมาธิการ"แผนผังกระบวนการบริการข้อมูลข่าวสาร


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00032584