ระบบสืบค้นเงินเดือน/ค่าจ้าง - ค่าสาธารณูปโภค

มาตรฐานกระบวนการด้านการคลังและงบประมาณ

 


- แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ
- แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
- แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าชดเชยเป็นค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุม
- แบบฟอร์มตรวจสอบค่าเครื่องแต่งตัว 
- แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกวุฒิสภา


 


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00076586