วันแม่แห่งชาติ
อังคาร
ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
แรม ๒ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีมะเมีย

 

 

พระราชดำรัสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

 

  


เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
"แต่ว่าพอเพียงในทฤษฎีหลวง คือ ให้สามารถดำเนินงานได้แต่ที่ว่าเมืองไทยไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงนี่ไม่ได้ตำหนิ ไม่เคยพูด ที่พูดในตอนนี้ พูดเวลานี้ ขณะนี้ ประเทศไทยไม่ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงคอนข้างจะแย่ เพราะว่าจะทำให้ล่มจม เศรษฐกิจ พอเพียงที่หมายถึงนี้ คือว่า อย่างคนที่ทำธุรกิจก็ย่อมต้องไปกู้เงิน เพราะว่าธุรกิจหรือกิจการอุตสาหการสมัยใหม่นี้ คนเดียวไม่สามารถที่จะรวบรวมทุนมาสร้างกิจการ กิจกรรมที่ใหญ่ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้กิจกรรมที่ใหญ่"
(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา)
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐

"พอมีพอกินนี่ได้พูดมาหลายปี สิบกว่าปีแล้ว ให้พอมี พอกิน แต่ว่าพอมีพอกินนี้ เป็นเพียงเริ่มต้นของเศรษฐกิจ เมื่อปีที่แล้วบอกว่า ถ้าพอมีพอกิน คือ พอมีพอกินของตัวเองนั้น
ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐกิจสมัยหิน สมัยหินนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แต่ว่าค่อย ๆ พัฒนาขึ้นมาต้องมีการแลกเปลี่ยนกันมีการช่วยระหว่างหมู่บ้าน หรือระหว่างจะเรียก
ว่าอำเภอ จังหวัด ประเทศจะต้องมีการแลกเปลี่ยนมีการไม่พอเพียงจึงบอกว่าถ้ามีเศรษฐกิจพอเพียงเพียงหนึ่งส่วนสี่ก็จะพอแล้ว จะใช้ได้"
(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา)
๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒

"ทำโครงการอะไร ก็จะต้องนึกถึงขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกว่า อัตภาพ หรือกับสิ่งแวดล้อมฉะนั้นการที่จะทำโครงการอะไร จะต้องทำด้วยความรอบคอบและอย่าตาโตเกินไป
แต่ข้อสำคัญที่อยากจะพูดถึงคือถ้าเราทำโครงการที่เหมาะสม ขนาดที่เหมาะสม อาจจะไม่ดูหรูหราแต่จะไม่ล้มหรือถ้ามีอันเป็นไปก็ไม่ เสียมาก"
(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา)
๔ ธันวาคม ๒๕๔๐

คนเราเมื่อมีความสามารถที่ดีเป็นทุนรอนอยู่ก็จะไม่มีวันอับจน ย่อมหาทางสร้างตัวสร้างฐานะให้ก้าวหน้าได้เสมอ ข้อสำคัญในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้น จะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและความพอเหมาะพอดีไม่ทำเกินฐานและกำลัง หรือทำด้วยความเร่งรีบ
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยของแก่น)
๑๘  กรกฎาคม ๒๕๕๐

ข้อมูลเผยแพร่สำนักงานประธานวุฒิสภา

ภารกิจประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ระหว่างวันที่25 สิงหาคม2557-29 สิงหาคม2557

สรุปสถานการณ์บ้านเมือง  

                    

จัดทำโดยกลุ่มงานนโยบายและข้อมูล

แผนปฏิบัติการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานประธานวุฒิสภา

แผนปฏิบัติการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานประธานวุฒิสภา

ค้นหามติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจ
ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
ค้นหาเรื่องทั่วไป

งานวิเคราะห์

วิเคราะห์ประเด็นทางการเมือง

มาตราการประหยัดพลังงาน

มาตราการประหยัดพลังงาน

ประหยัดพลังงาน

การประหยัดพลังงาน

บริหารความเสี่ยง

ตารางแผนความเสี่ยง 50

ประชุมสำนัก ครั้งที่ 1 ประชุมสำนักงานประธานวุฒิสภา ครั้งที่ ๑

(คลิ๊กรายละเอียด)


ประชุมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

(คลิ๊กรายละเอียด)

K.M (ความรู้)

หลักการเทคนิคการร่างหนังสือราชการ
แนวทางหรือวิธีการสรุปประเด็นข่าว
แผ่นพับ
ภาพกิจกรรมพี่สอนน้อง
ภาพกิจกรรมพี่สอนน้อง (ต่อ)
คู่มือความเสี่ยง


LINK

Adobe Reader 7.0

เข้าสู่ระบบอินทราเน็ต

เข้าสู่ระบบ

รับเรื่องราวร้องทุกข์

ระเบียบการร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียน
แผนผังตารางขั้นตอน
อำนาจหน้าที่ประธาน

งานรับเรื่องราวร้องทุกข์    

ให้คำปรึกษา/แนะนำในการร้องเรียน
www.senate.go.th/complain.htm
(คลิ๊กรายละเอียด)
ฐานข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
สรุปรายงานการศีกษา ดูงานเกี่ยวกับ การรับเรื่องร้องเรียน

ภารกิจประธาน รองประธาน    

ภารกิจประจำปัจจุบัน
ภารกิจที่ผ่านมาแล้ว

แบบฟอร์มใบลาต่าง ๆ

ปริ้นแบบฟอร์มใบลาประเภทต่างๆคลิกได้ที่นี่
ใบลาพักผ่อน
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ใบลาไปต่างประเทศ
ใบลาอุปสมบท
ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ใบขอยกเลิกวันลา
หนังสือขอลาออกจากราชการ ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
หนังสือขอรับรองการเป็นข้าราชการการรัฐสภาสามัญ
หนังสือขอย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หนังสือขอลาออกจากราชการ ของพนักงานราชการ

แจ้งเวียนหนังสือราชการ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

K.M (แนวทางสรุปประเด็น)

แนวทางหรือวิธีการสรุปประเด็นสำคัญของการประชุม

สมุดโทรศัพท์สำนักงานวุฒิสภา    

สมุดโทรศัพท์ภายในสำนักงาน

พ่อแห่งแผ่นดิน

พ่อแห่งแผ่นดิน

หน่วยงานราชการ

สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ของสำนักงานประธานวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ 2556

รายงานสรุปผลการฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ กิจกรรมที่ 2:องค์ความรู้ของสำนักงานประธานวุฒิสภา หัวข้อ "การยกร่างคำกล่าว ร่างคำบรรยาย ร่างปาฐกถา ให้แก่นิติกร วิทยากรในสำนักงานประธานวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา"

สรุปโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน หัวข้อ "การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานของสำนักงานประธานวุฒิสภา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2556 ณ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา


K.M ทักษะคน     

K.M. ทักษะคน

ประวัติ/ฝึกอบรม    

ดูประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลฝึกอบรม

บริการต่างๆ    

ระบบรายการและการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
บริการแจ้งซ่อม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ระบบทะเบียนงานพิมพ์

รายงานผลประหยัดพลังงาน ไตรมาสที่3    

รายงานผลประหยัดพลังงานไตรมาสที่ 3


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00025987

ปฏิทินกิจกรรม

 

ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา ประสพสุข
ผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภา

 

รายงานการติดตามการดำเนินการตามข้อปรึกษาหารือของสมาิชิกวุฒิสภา
ก่อนการประชุมวุฒิสภา
  


ผลการดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภา
ที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน
 สมุดโทรศัพท์คณะรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผลงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประวัติประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


ผลงานรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง    

ประวัติรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง 

มุมพักใจ

มุมพักใจ

K.M (บริหารความรู้)    

แผนปฏิบัติการบริหารความรู้ของสำนักงานประธานวุฒิสภา

สรุปผลการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ ของสำนักงานประธานวุฒิสภา 2 ก.ย.57 

ผลงานรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง    

ประวัติรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง

ศูนย์ความรู้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗(ฉบับชั่วคราว)
ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2551

ความเสี่ยง

คู่มือแผ่นดินไหว
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 การปฏิบัติเมื่อได้รับข่มขู่ทางโทรศัพท์
อัคคีภัย

webboard

ถาม-ตอบ สำนักงานประธานวุฒิสภา

แบบฟอร์มต่างๆของสำนักคลัง

ใบมอบฉันทะ
ใบขอใช้รถยนต์
ใบเบิกค่าเดินทาง
สัญญาการยืมเงิน
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
หลักฐานการจ่ายเงินไปราชการ
แบบฟอร์มตรวจสอบค่าเครื่องแต่งตัว
ลิงค์ที่น่าสนใจ