• ข้อมูลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


ภาพประกอบ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรองนายอะหมัด ฮานาฟี ราอิส (Mr. Achmad Hanafi Rais) ประธานคณะกรรมาธิการความร่วมมือระหว่างรัฐสภา

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรองนายอะหมัด ฮานาฟี ราอิส (Mr. Achmad Hanafi Rais) ประธานคณะกรรมาธิการความร่วมมือระหว่างรัฐสภา

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 นาฬิกา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรองนายอะหมัด ฮานาฟี ราอิส (Mr. Achmad Hanafi Rais) ประธานคณะกรรมาธิการความร่วมมือระหว่างรัฐสภา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สภาผู้เทนราษฎรอินโดนีเซีย และคณะ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2

ภาพประกอบ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.30 นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และผู้แทนจากคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บันทึกเทปถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 ในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)

ภาพประกอบ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับมอบหนังสือและสื่อการเรียนการสอน มูลค่า 106,289 บาท

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับมอบหนังสือและสื่อการเรียนการสอน มูลค่า 106,289 บาท

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 นาฬิกา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับมอบหนังสือและสื่อการเรียนการสอน มูลค่า 106,289 บาท จากนางวันทนีย์ นามะสินธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อรวบรวมมอบให้กับบริษัท รีเทล บิสิเนส โซลูชั่น จำกัด นำไปใช้ในการปรับปรุงห้องสมุดให้กับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในโครงการ "ปันหนังสือให้น้องอ่าน" ซึ่งจัดโดย คณะอนุกรรมการระบบสื่อสารสนเทศและการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โอกาสนี้ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการขอบคุณบริษัทฯ ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

ภาพประกอบ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ความคาดหวังของคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ความคาดหวังของคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ความคาดหวังของคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งจัดโดย สำนักงานกรรมาธิการ 1-3 และสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลณ ห้องรับรอง1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

ภาพประกอบ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และผู้แทนจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดน่าน

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และผู้แทนจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดน่าน

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.15 นาฬิกานายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และผู้แทนจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดน่านในประเด็นการพัฒนาการค้าด่านชายแดนบ้านห้วยโก๋น การบุกรุกทำลายป่า การอ้างสิทธิที่ดินทำกิน การคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน

ทำเนียบประธานวุฒิสภาายชาติชาย  เนื่องนิยม  
ผู้อำนวยการ
สำนักงานประธานวุฒิสภา 


   ข้อมูลเผยแพร่ของกลุ่มงาน  


  


     

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00028091

ปฏิทินกิจกรรม

 
ผลการดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภา
ที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน
 

สมุดโทรศัพท์คณะรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

K.M (บริหารความรู้)    

แผนปฏิบัติการบริหารความรู้ของสำนักงานประธานวุฒิสภา
สรุปผลการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ ของสำนักงานประธานวุฒิสภา 2 ก.ย.57 

ลิงค์ที่น่าสนใจ