ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

----------------------------------------------------------