ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ปรับใหม่
วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ