ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ปรับใหม่
วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ