ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ