ระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

----------------------------------------------------------

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ