ข่าวสารวุฒิสภา

ภาพข่าวรายงานการเงินของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานการเงินของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559


ภาพข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลผู้ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลผู้ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม

รายชื่อบุคคลผู้ได้รับรางวัล

ภาพข่าวโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องทวารวดี ๑ โรงแรม ไมด้ำ แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี นครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

โปสเตอร์โครงการ l รายละเอียดโครงการ l กำหนดการโครงการ

ภาพข่าวรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน 10 ตำแหน่ง 36 อัตรา ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ภาพข่าวการประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เบรารุส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เบรารุส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๔ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
แสดง 9 รายการ จากทั้งหมด 9 รายการ
หน้า 1

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ