ข่าวสารวุฒิสภา


ภาพข่าวรายงานการเงินของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานการเงินของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559ภาพข่าวรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 77 วรรค ๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 77 วรรค ๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ...

ภาพข่าวรายงานผลการศึกษาระบบข้อมูลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ ของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รายงานผลการศึกษาระบบข้อมูลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ ของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เรื่อง รายงานผลการศึกษาระบบข้อมูลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ

และ รายงานผลการพิจารณาศึกษา กลไกการกำกับดูแล การบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ

ภาพข่าวโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ จังหวัดภูเก็ต

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ จังหวัดภูเก็ต

ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องออคิดคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น ๒ ณ โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์มแอนด์สปา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

ภาพข่าวโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการปัญหาลิงในพื้นที่วิกฤติ

โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการปัญหาลิงในพื้นที่วิกฤติ

ในวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑ - ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 10 รายการ
หน้า 1

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ