การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข ๒๑๘ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เวียดนาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข ๒๑๘ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

มีการเปิดอ่าน 3 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ