สัมมนา เรื่อง ร่างพระราชบัญญํติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....

สัมมนา เรื่อง ร่างพระราชบัญญํติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....

ในวันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓ - ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

มีการเปิดอ่าน 22 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ