สำเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ - ๗/๒๕๖๑

สำนักรายงานการประชุมและชวเลข ได้จัดวางสำเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้

๑. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

๒. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑  

๓. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๔. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ณ ห้องรับรองสมาชิกฯ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒

ทั้งนี้ ได้จัดวางสำเนารายงานการประชุม ในวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

มีการเปิดอ่าน 24 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ