ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลผู้ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ประกาศคณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญํติแห่งชาติพบประชาชน ที่ ๑/๒๕๖๐
เรื่อง ผลการพิจจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม รางวัล "บุคคลดีเด่นผู้ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม"

รายชื่อบุคคลผู้ได้รับรางวัล

มีการเปิดอ่าน 14 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ