โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องทวารวดี ๑ โรงแรม ไมด้ำ แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี นครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

โปสเตอร์โครงการ l รายละเอียดโครงการ l กำหนดการโครงการ มีการเปิดอ่าน 17 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ