การสนับสนุนเงินรางวัลในการจัดโครงการ/กิจกรรมของผู้นำเครือข่ายนักประชาธิปไตยวุฒิสภา

การสนับสนุนเงินรางวัลในการจัดโครงการ/กิจกรรมของผู้นำเครือข่ายนักประชาธิปไตยวุฒิสภา ซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น

หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" และภาคีเครือข่ายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประกาศสำนักงาน | รายละเอียดและใบสมัครกิจกรรมที่ 1 | รายละเอียดและใบสมัครกิจกรรมที่ 2| รายละเอียดและใบสมัครกิจกรรมที่ 3

| รายละเอียดและใบสมัครกิจกรรมที่ 4

มีการเปิดอ่าน 37 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ