เกาะติดคณะกรรมาธิการ

เรื่อง
จัดโดย
วันที่
“ธรรมาธิบาลปิโตรเลียมไทย : ทำไมต้องยกเลิกสัมปทาน” 
คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
แนวทางการผลักดันร่างพระราชบัญญัติอนามัยเจริญพันธุ์และการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

๑๐ เมษายน ๒๕๕๗
ผลกระทบวิกฤตการเมืองต่อเศรษฐกิจไทย 
คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน

๘ เมษายน ๒๕๕๗
กมธ.พัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา จัดเสวนาประชาพิจารณ์ “ร่างพระราชบัญญัติการจ้างงานผู้สูงอายุ พ.ศ. ....” 
คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
“ทำดีมีสุขทุกอาชีพ”
คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
“ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”
คณะกรรมาธิการการทหาร วุฒิสภา

๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗
เงิน อำนาจ ธรรมาภิบาล ในมุมมอง ศาสนิก พุทธ คริสต์ อิสลาม
คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗
“ทิศทางกีฬาไทยกับการบังคับใช้กฎหมายส่งเสริมกีฬาอาชีพ”
คณะกรรมาธิการการกีฬา

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗
“โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนตาม พ.ร.ก. เงินกู้ ๓.๕ แสนล้านประเทศไทยได้อะไร?”
คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
และติดตามการบริหารงบประมาณ
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗
"ครูและการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑”
คณะกรรมาธิการการศึกษา 

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗
“ยุทธศาสตร์สังคมไทยไร้ความรุนแรงและปลอดการค้ามนุษย์"
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

๓ มีนาคม ๒๕๕๗
“แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
คณะกรรมาธิการการศึกษา

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
การผลักดันกฎหมายหรือระเบียบเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร
คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว 

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
Cloud Computing กับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไอที
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การสื่อสารและโทรคมนาคม
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
“เลิกจำนำข้าว แล้วทางออกของชาวนาคืออะไร”
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
"เพิ่มรายได้ ด้วยพลังงานชุมชน"
คณะกรรมาธิการพลังงาน วุฒิสภา
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
“กมธ. การศาสนาฯ วุฒิสภา ระดมแนวคิดกำหนด“ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างศาสนา เพื่อปฏิรูปสังคม”
คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ช่วยชาวนาอย่างไร โดยไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญและรักษาวินัย
การเงินการคลัง
คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร
และสถานบันการเงิน
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
“ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในฐานะสถาบันประมุขของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย”
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา
๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
  “แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : ภาคกลาง”
คณะกรรมาธิการการศึกษา
๒๔ มกราคม ๒๕๕๖
“สถานะและสิทธิของกลุ่มคนไร้รากเหง้า”
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายฯ วุฒิสภา
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
การพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันร่วมกันในภูมิภาค
กรณีศึกษากลุ่มประเทศ CLMV
ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
โครงการ "ประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย"
คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม
จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
๒ ธันวาคม ๕๖
หาทางออกประเทศไทย : ปัญหาชาวโรฮีนจา
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
๒๐ พฤศจิกายน ๕๖
ผู้ด้อยโอกาสกับการเข้าถึงความยุติธรรมทางกฎหมาย
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
๑๘ พฤศจิกายน ๕๖
ผังเมือง กับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
เพื่อบรรเทาอุทกภัยของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
คณะกรรมาธิการกิจการองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหาร
งบประมาณ
๑๑ พฤศจิกายน ๕๖
โอกาสของคนพิการ กับการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
๑๘ ตุลาคม ๕๖
รื้อระบบพรรคการเมืองเจ้าของคนเดียว
แก้วิกฤติการเมืองไทย

คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่อง
การทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
๑๖ ตุลาคม ๕๖
“โครงการประกวดหนังสั้น โรงหนังประชาชน ปีที่ ๖
ตอน “รับผิด...รับชอบ” 
คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน
๑๔ ตุลาคม ๕๖
ประเทศไทยกับความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการบินในอาเซียน

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์
และอุตสาหกรรม

๑๔ ตุลาคม ๕๖
“การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย”และการประชุมสภาพลเมือง : วาระปฏิรูปประเทศไทย คณะกรรมการจัดงานรำลึกและเชิดชูเกียรติ “วัน ๑๔ ตุลา ประชาธิปไตย” วุฒิสภา
๑๓ ตุลาคม ๕๖
“อุปสงค์ อุปทาน และการพัฒนายางพารา
เพื่อรักษาระดับราคาให้มีเสถียรภาพ”

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปัญหาราคายางพาราตกต่ำ และแนวทางการส่งเสริมการพัฒนายางพาราทั้งระบบ วุฒิสภา

๑๑ ตุลาคม ๕๖
“เบื้องหลัง ๑๔ ตุลา ประชาธิปไตย”
คณะกรรมการจัดงานรำลึกและเชิดชูเกียรติ “วัน ๑๔ ตุลา ประชาธิปไตย” วุฒิสภา
๑๑ ตุลาคม ๕๖
“การเคลื่อนไหวเรียกร้องรัฐธรรมนูญ”
คณะกรรมการจัดงานรำลึกและเชิดชูเกียรติ “วัน ๑๔ ตุลา ประชาธิปไตย” วุฒิสภา
๑๐ ตุลาคม ๕๖
“ประวัติศาสตร์ ก่อน ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖”  คณะกรรมการจัดงานรำลึกและเชิดชูเกียรติ “วัน ๑๔ ตุลา ประชาธิปไตย” วุฒิสภา
๙ ตุลาคม ๕๖
“วิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ความเป็นเลิศในกีฬาซีเกมส์ และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ๒๐๑๓”
คณะกรรมาธิการการกีฬา
๔ ตุลาคม ๕๖
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรปราการในอนาคต

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว
๒๗ กันยายน ๕๖
การป้องกันและแก้ไขการกระทำละเมิดต่อพระพุทธรูป
และสัญลักษณ์ในทางพระพุทธศาสนา

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
๒๗ กันยายน ๕๖
พลังเยาวชน : รักเป็น – ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย
ไม่ฝักใฝ่เพศสัมพันธ์

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
๒๕ กันยายน ๕๖
มอง ๓๖๐ องศา กับการพัฒนาครอบครัวไทย
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
๒๓ กันยายน ๕๖
มวยไทยสู่โอลิมปิก
คณะกรรมาธิการการการกีฬา
๒๐ กันยายน ๕๖
มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น : รักษาอย่างไรให้คงอยู่
คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม
จริธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
๑๙ กันยายน ๕๖
การบริหารโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขนาดใหญ่
ทำอย่างไรไม่มีปัญหา
คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่อง
การทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
๑๘ กันยายน ๕๖
ปัญหาคลื่นวิทยุชุมชนกับความปลอดภัยการจราจร
ทางอากาศ
คณะกรรมาธิการการคมนาคม
๑๘ กันยายน ๕๖
ปัญหาเด็กเยาวชน : ปัญหาครอบครัว
ปัญหาสังคมและปัญหาชาติ?

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
๑๖ กันยายน ๕๖
ปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบ : ทางออกของไทยกับเมียนมาร์ยุคใหม่
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
๑๑ กันยายน ๕๖
ผ่าทางตัน...การจัดการของเสียอุตสาหกรรม
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๑๑ กันยายน ๕๖
อาคารศาลฎีกาใหม่กับการอนุรักษ์โบราณสถาน : คุณค่าหรือคุ้มค่าอย่างไร
คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภา
๒ กันยายน ๕๖
วิพากษ์งบประมาณ ๒๕๕๗
คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความรู้
ในวงงานนิติบัญญัติในคณะกรรมการ
วิชาการของวุฒิสภา
๒๘ สิงหาคม ๕๖
ชุมชนพลังงานพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมาธิการการพลังงาน
๒๗ สิงหาคม ๕๖
นโยบาย ยุทธศาสตร์ สำหรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการศึกษาเอกชนให้เข้มแข็ง ครั้งที่ ๓
คณะกรรมาธิการการศึกษา
๒๔ สิงหาคม ๕๖
 ปรับราคาก๊าซ LPG ก้าวที่กล้าของรัฐบาลกับหายนะของประชาชน
คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
๒๒ สิงหาคม ๕๖
กลไกชาติสร้างเด็กไทยก้าวทันโลกยุคใหม่ได้จริงหรือ?
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
๑๙ สิงหาคม ๕๖
แก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของ ส.ว. : แผนเผด็จการรัฐสภาควบคุมศาลและองค์กรอิสระ
คณะกรรมาธิการการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
๑๖ สิงหาคม ๕๖
การประเมินผลโครงการสร้างเครือข่ายปลุก
และปลูกจิตสำนึกทำดีมีสุข
คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
๒ สิงหาคม ๕๖
รักษาทางเลือก เรื่องจริงหรือค้ากำไร
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
๒๙ กรกฎาคม ๕๖
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความซื่อตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
๑๙ กรกฎาคม ๕๖
ประโยชน์สาธารณะจากการจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการทีวีดิจิตอล
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค
๑๖ กรกฎาคม ๕๖
กระบวนการในการดำเนินงานตาม พรบ. คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำนัก
กรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓
๑๕ กรกฎาคม ๕๖
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้
พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา ๑๐ กรกฎาคม ๕๖
นับหนึ่ง..ปฏิรูปสลากเพื่อสังคมไทย คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย วุฒิสภา
๕ กรกฎาคม ๕๖
“รอบปีภาคี : กรรมาธิการทำอะไรให้กับประชาชน?” คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค
๕ กรกฎาคม ๕๖
ทางออกระบบอุตสาหกรรมข้าวไทย สู่การแข่งขันตลาดโลก คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์
และอุตสาหกรรม
๓ กรกฎาคม ๕๖
ไฟฟ้าดับ...ไฟไม่พอจริงหรือ...? คณะกรรมาธิการพลังงาน
๒๘ มิถุนายน ๕๖
จริยธรรมเศรษฐกิจ : การสร้างภูมิคุ้มกันของไทยต่อทุนข้ามชาติ คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
๒๖ มิถุนายน ๕๖
ยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่เวทีอาเซียน คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
๒๕ มิถุนายน ๕๖
โครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน
และคนยากไร้สู่พลเมืองอาเซียน ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA)
ให้แก่ผู้ยากไร้ ครั้งที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร)
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส และคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค
๒๑ มิถุนายน ๕๖
๘๑ ปี ประชาธิปไตยไทย กับสิทธิเลือกตั้งที่ยังเข้าไม่ถึง :
ปัญหาและทางออก
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ๒๑ มิถุนายน ๕๖
อุตสาหกรรมพลาสติกสำหรับเครื่องมือแพทย์ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การสื่อสารและ โทรคมนาคม
๒๐ มิถุนายน ๕๖
โอกาสหรือวิกฤต..สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ๓ มิถุนายน ๕๖
ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ปีที่ ๒
และฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ๒ พฤษภาคม ๕๖
ทุนนิยมข้ามชาติกับจริยธรรมเศรษฐกิจ (Economic Ethics) คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ๒๖ เมษายน ๕๖
ทิศทางวิทยุโทรทัศน์ไทยสู่ยุคดิจิตอล คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การสื่อสารและโทรคมนาคม
๔ เมษายน ๕๖
ประเทศไทยกับการรองรับวิกฤตพลังงานไฟฟ้าในอนาคต คณะกรรมาธิการการพลังงาน
๓ เมษายน ๕๖
ปัญหาผังเมืองกับการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยของประเทศไทย คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ
๑ เมษายน ๕๖