รายงาน

รายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง  การศึกษาและตรวจสอบทรัพย์สินของรัฐ
ในสัญญาสัมปทาน (ฉบับที่ ๑)

รายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง  การศึกษาและตรวจสอบทรัพย์สินของรัฐ
ในสัญญาสัมปทาน (ฉบับที่ ๒)
(ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายย้ายค่ายหมายเลขโทรศัพท์และการใช้ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเอื้อธุรกิจเอกชน)รายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

รายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัย
เพื่อให้งานวิจัยสามารถใช้ในการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างยั่งยืน

รายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง การส่งเสริมการใช้พลังงานแบตเตอรี่
และรพยถยนต์ไฟฟ้าแทนการใช้น้ำมันเพื่อลดภาวะโลกร้อน รายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง แนวทางการลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซธรรมชาติ (NGV)รายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง  การศึกษาวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมเซรามิกลำปางรายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
เพื่อความปลอดภัยของบ้านเมือง
รวมกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องสรุปผลการดำเนินงาน
ของคณะอนุกรรมาธิการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การสื่อสารผ่านดาวเทียม
logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00303207

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
2 คน