ข่าวสาร กิจกรรม

ภาพประกอบ บันทึกการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

บันทึกการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ จังหวัดอุบลราชธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2557

ภาพประกอบ สรุปผลการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานด้านการเกษตร

สรุปผลการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2557

ภาพประกอบ สรุปผลการเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น

สรุปผลการเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง "เลิกจำนำข้าว แล้วทางออกของชาวนาคืออะไร" ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

ภาพประกอบ กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ จังหวัดอุบลราชธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2557

ภาพประกอบ กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล

ณ จังหวัดตาก พิษณุโลก และพิจิตร ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2557

ภาพประกอบ สรุปผลการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงาน

สรุปผลการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงาน

ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรสเปน ราชรัฐอันดอร์รา และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในระหว่างวันที่ 9-16 ธันวาคม 2556

ภาพประกอบ สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2557

ภาพประกอบ กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557

ภาพประกอบ กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล

ณ จังหวัดจันทบุรี และสระแก้ว ระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2557

ภาพประกอบ กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์

ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2557

ภาพประกอบ กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล

ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ กำแพงเพชร และพิจิตร ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2557

ภาพประกอบ กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2557

ภาพประกอบ กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2555/56

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2555/56

ณ จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2557

ภาพประกอบ การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2557

ภาพประกอบ การเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานด้านการเกษตร

การเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรสเปน ราชรัฐอันดอร์รา และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ระหว่างวันที่ 9-16 ธันวาคม 2556

ภาพประกอบ กำหนดการเดินทางไปดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์

กำหนดการเดินทางไปดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2556

ภาพประกอบ กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2556

ภาพประกอบ กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556

ภาพประกอบ กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ จังหวัดนครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556

ภาพประกอบ สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์

สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์

ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2556


แสดง 20 รายการ จากทั้งหมด 61 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4

รายงานร่างพระราชบัญญัติ

ตามข้อบังคับฯ ข้อ 136

ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร)

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ....

 

รายงานการพิจารณศึกษา 

 แนวทางการพัฒนาผลไม้ไทยอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง

 ปัญหาของพืชสมุนไพร

 การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร

 แนวทางการพัฒนายางพารา

 การติดตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำยม

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี กระทรวงเกษตรฯ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘

 แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

 คำแถลงนโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร

 สรุปสาระสำคัญคำแถลงนโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร

 ตารางสรุปประเด็นการแถลงนโยบาย นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร


logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00203864

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
4 คน