งดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา  
นัดประชมคณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมฯ วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ (เป็นพิเศษ) เวลา ๑๐.๐๐ น. ห้อง ๑๑๕
การประชุมสามารถตรวจสอบได้ที่ฝ่ายเลขานุการฯ โทร. ๐-๒๘๓๑-๙๒๓๙-๔๑


        
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๕
วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖-๓๐๗
ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
*** สรุปผลการประชุม (มติย่อ) ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ***
 
 
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามข้อบังคับฯ ข้อ ๘๑ ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๕ วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

       
       
       
       
             


การสัมมนาประจำปีของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
 วันที่ ๙ ถึง ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพประกอบ

การสัมมนาประจำปีของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา ณ จังหวัดเชียงใหม่

การสัมมนา เรื่อง "ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา" และ "แนวทางการปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา" ระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมฟูราม่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพประกอบ

หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและญัตติที่เสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและญัตติที่เสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

ภาพประกอบ

การสัมมนา เรื่อง การติดตามมติของวุฒิสภา เพื่อการควบคุบการบริหารราชการแผ่นดิน

การสัมมนา เรื่อง การติดตามมติของวุฒิสภา เพื่อการควบคุบการบริหารราชการแผ่นดิน จัดโดยอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมและติดตามมติของวุฒิสภา ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ อาคารรัฐสภา ๒

ภาพประกอบ

โครงการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ณ โรงแรม สปริงฟิลด์ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๕ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๒

โครงการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ณ โรงแรม สปริงฟิลด์ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๕ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๒


 ถ่ายทอดสดการประชุม

  บุคคลากรภายใน 

  บุคคลภายนอก 

 


  


  
logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00092666

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
2 คน

ประธานคณะกรรมาธิการ
นายนิคม
ไวยรัชพานิช

ประธานคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 


ลิงก์ที่น่าสนใจ เว็บไซด์เดิมกิจการวุฒิสภา
 ครั้งที่ ๑-๖/๒๕๕๔
 ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔
 ครั้งที่ ๘ /๒๕๕๔

 
 สรุปประเด็นการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)ฉบับเต็ม


 
สรุปประเด็นการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
(สมาชิกวุฒิสภา)


 
สรุปประเด็นการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

 การอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๑ 
วันจันทร์ที่ ๓ พ.ค. ๒๕๕๓

        

  
              
   รวมเว็บราชการ
   คณะกรรมการกฤษฎีกา
   สนง.เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   ศาลรัฐธรรมนูญ
   ศาลยุติธรรม
   ศาลปกครอง
   ศาลฎีกา
   องค์กรอิสระ