ข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพประกอบ

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน ของคณะกรรมาธิการพลังงาน วุฒิสภา

ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี และโรงไฟฟ้าราชบุรี จังหวัดราชบุรี วันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗

บทความ


ประธานคณะกรรมาธิการ
รองศาสตราจารย์นรีวรรณ
จินตกานนท์

รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
คณะกรรมาธิการการพลังงานข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 

 

 


ลิงก์ที่น่าสนใจ

สำนักงาน ปปช.

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หน่วยงานราชการที่น่าสนใจ