ข่าวสาร/กิจกรรมภาพประกอบ

การเดินทางไปศึกษาดูงาน บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด สนามบินกองบิน ๔ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา ในวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

ภาพประกอบ

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ประเทศไทยกับความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการบินในอาเซียน"

จัดโดย คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓ - ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒


บทความ


 

รูปนายบุญชัย โชควัฒนา
นายบุญชัย  โชควัฒนา
ประธานคณะกรรมาธิการ

ภาพพลตำรวจเอกโกวิท  ภักดีภูมิ
พลตำรวจเอกโกวิท  ภักดีภูมิ
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ


พลเอก ธีรเดช  มีเพียร
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ

นายประเสริฐ  ประคุณศึกษาพันธ์
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ

ภาพนายวิทยา  อินาลา
นายวิทยา  อินาลา
ประธานที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ

ภาพนายสมบูรณ์  งามลักษณ์
นายสมบูรณ์  งามลักษณ์
ประธานที่ปรึกษาด้านพาณิชย์

ภาพนายสุวิศว์   เมฆเสรีกุล
นายสุวิศว์  เมฆเสรีกุล
ประธานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม

ภาพนายไพบูลย์  ซำศิริพงษ์
นายไพบูลย์  ซำศิริพงษ์
รองประธานคณะกรรมาธิการ    คนที่ ๑

นางสาวสุนันท์  สิงห์สมบุญ
รองประธานคณะกรรมาธิการ    คนที่ ๒

ภาพนายประวัติ  ทองสมบูรณ์
นายประวัติ  ทองสมบูรณ์
รองประธานคณะกรรมาธิการ    คนที่ ๓

ภาพนายชรินทร์  หาญสืบสาย
นายชรินทร์  หาญสืบสาย
รองประธานคณะกรรมาธิการ    คนที่ ๔

นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์
กรรมาธิการ

ภาพนายสุรพงษ์  ตันธนศรีกุล
นายสุรพงษ์  ตันธนศรีกุล
กรรมาธิการ

ภาพพันตำรวจโท จิตต์ ศรีโยหะ   มุกดาธนพงศ์
พันตำรวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์
กรรมาธิการ

ภาพนายจารุพงศ์  จีนาพันธ์
นายจารุพงศ์  จีนาพันธ์
เลขานุการคณะกรรมาธิการ

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


 กฎหมายด้านพาณิชย์
 กฎหมายด้านอุตสาหกรรม


 

 

รายงาน


รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมธุรกิจไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศการศึกษาและติดตามการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน


รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การส่งเสริมเกษตรแปรรูปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีข้าว


รายงานการพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์นโยบายประชานิยมของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบกับปัญหาเศรษฐกิจประเทศไทย และการพิจารณาศึกษาโครงการรับจำนำข้าวอันเป็นนโยบายของรัฐบาลที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะหนี้สาธารณะ และปัญหาเศรษฐกิจในอนาคต


สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม วุฒิสภา ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕


รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายโครงสร้างพื้นฐานและการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (วุฒิสภาเห็นชอบ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕)


รายงาน พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....


การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและข้อเสนอด้านยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย


รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๓๖)


รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการศึกษาและติดตามโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (วุฒิสภาเห็นชอบ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕)


รายงานพิจารณาศึกษาเรื่องการศึกษาผลกระทบจากนโยบายการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลไทยและการเปิดการค้าเสรีอาเซียนส่งผลกระทบต่อการส่งออกของผู้ประกอบการค้าข้าวไทย (วุฒิสภาเห็นชอบ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕)


รายงานการพิจารณาและศึกษาการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง(วุฒิสภาเห็นชอบ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔)


รายงานการพิจารณาศึกษาติดตามการแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ : ด้านโครงข่ายระบบขนส่งและการอำนวยความสะดวกทางการค้า(วุฒิสภาเห็นชอบ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔)


รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องโอกาสและศักยภาพในการขยายการค้าการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน(วุฒิสภาเห็นชอบ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔)

 


logo-clicksenate
ช่องทางรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และความคิดเห็นของประชาชน
ช่องทางรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และความคิดเห็นของประชาชน

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00206622

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
3 คน


ข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 

 


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐

       

รวมข้อบังคับการประชุมสภาและ
ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม


พระราชบัญญัติคำสั่งเรียก


ระเบียบรัฐสภา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และขั้นตอน
การจัดส่งหนังสือและคำสั่งเรียก
ของคณะกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔


ระเบียบรัฐสภาว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ของผู้มาแถลงข้อเท็จจริง
หรือแสดงความเห็นต่อ
คณะกรรมาธิการพ.ศ. ๒๕๕๔คำแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี
นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภา

 


 


 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการประชุม
 PASSPORT/VISA
 กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน
 สิทธิประโยชน์
 ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา
 ผังงานรับรอง
 ผังการจัดสัมมนา
 ผังดูงานในพื้นที่
 ผังระบบงานกรรมาธิการ
 คู่มือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างประเทศ
 การจัดทำรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ
 แผนผังแสดงขั้นตอนการออกคำสั่งเรียกเอกสาร/บุคคล
 แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อสนับสนุนภารกิจในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ โดยคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา

 


 


 
กระบวนการคอร์รัปชั่นที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ๒๖ ก.ค.๕๔
 การถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติผ่านตัวแทนอำพราง ๖ ก.ย.๕๔
 แนวทางการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัย ๒๙ พ.ย.๕๔
 มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการและแรงงาน ๖ ธ.ค.๕๔
 นโยบายและแนวทางในการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อ ๑๓ ธ.ค.๕๔
 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการย้ายฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ๒๐ ธ.ค.๕๔
 การสร้างทางเลือกผลักดันเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก ๑๗ ม.ค.๕๕
 การจัดเก็บเงินอุดหนุนกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายที่เหมาะสมและเป็นธรรม ๓๑ ม.ค.๕๕
 สภาวะราคาพลังงานที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชน ๑๙ มิ.ย.๕๕
 มาตรการในการเตรียมรับมือภาวะหนี้ในกลุ่มยุโรปที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคต ๒๕ มิ.ย.๕๕
 พิจารณาศึกษาและวิเคราะห์นโยบายประชานิยมของรัฐบาล ๒ ก.ค.๕๕(ครั้งที่๑) 
 
พิจารณาศึกษาและวิเคราะห์นโยบายประชานิยมของรัฐบาล ๙ ก.ค.๕๕(ครั้งที่๒)
 พิจารณาศึกษาและวิเคราะห์นโยบายประชานิยมของรัฐบาล ๑๖ ก.ค.๕๕(ครั้งที่๓)
 พิจารณาศึกษาและวิเคราะห์นโยบายประชานิยมของรัฐบาล ๓๐ ก.ค.๕๕(ครั้งที่๔)
 โครงการรับจำนำข้าวเปลือกเจ้าและข้าวหอมมะลิ ๒๐ ส.ค.๕๕
 โครงการรับจำนำข้าวเปลือกเจ้าและข้าวหอมมะลิ ๒๗ ส.ค.๕๕(ครั้งที่ ๒)
 โครงการรับจำนำข้าวเปลือกเจ้าและข้าวหอมมะลิ ๓ ก.ย.๕๕(ครั้งที่ ๓)
 การส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่โพแทชในประเทศไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่ออุตสาหกรรมไทยในอนาคต ๓๐ ต.ค. ๕๕ (ครั้งที่ ๑) 
 การส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่โพแทชในประเทศไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่ออุตสาหกรรมไทยในอนาคต ๐๖ พ.ย. ๕๕ (ครั้งที่ ๒)


 


 
ครอบครัวและเผ่าพันธุ์
 ค่าจ้างขั้นต่ำ...เพื่อใคร?
 การสร้างความเป็นธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านแรงงาน
 ผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs จากนโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท/วัน
 การนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านจะสามารถแก้ปัญหาแรงงานในภาวะสังคมผู้สูงอายุได้หรือไม่?
 ผลกระทบของมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป และการปรับตัวของภาครัฐและอุตสาหกรรมไทย
 ผลกระทบของระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH) ต่ออุตสาหกรรมส่งออกไทย
 กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยและแนวทางการรับมือสำหรับผู้ประกอบการไทย
 ระบบบำนาญไทย: ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงเพื่อก้าวต่อไปในการปฏิรูป
 ขีดความสามารถในการผลิต การตลาด และการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางพาราของเวียดนามและไทย
 ทางเลือกการขนส่งสินค้าเกษตรในบริบทการค้าไทย-จีน

 


 


 
เศรษฐกิจไทยไตรมาส ๑ (๒๔ พ.ค. ๕๔)
 ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเส้นทางโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเซีย
 การศึกษาการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทวายและนิคมอุตสาหกรรม สหภาพพม่า
 สถานะล่าสุดการศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวาย
 รายงานผลการวิจัยโครงการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทย
 "Dawai Project VS Pak Bara" ทางสองแพร่งของแลนด์บริดจ์ประเทศไทย
 โครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย
 การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อและระบบการชำระเงินแก่ผู้ประสบอุทกภัย
 ประชานิยม
 
นโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของรัฐบาล
 งบประมาณในลักษณะบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
 โครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี (๓๐ ต.ค. ๕๕)
 โครงการเหมืองแร่โพแทช (๖ พ.ย. ๕๕)


 สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา (ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒)


 


 ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔
 ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔โครงการวารสารกรรมาธิการ
Check & Balance และบทความ
เชิงวิชาการต่อสาธารณะ
ฐานข้อมูลเชิงวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนภารกิจของ
คณะกรรมาธิการ


 

จับเข่าคุยกับฅนกรรมาธิการ
(e-Book)
ลิงก์ที่น่าสนใจ

     
     
 
    
 

senate_band.jpg