ข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพประกอบ

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ประเทศไทยกับความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการบินในอาเซียน"

จัดโดย คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓ - ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

ภาพประกอบ

การสัมมนาวิชาการเรื่อง

จัดโดย คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ภาพประกอบ

โครงการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ทางออกระบบอุตสาหกรรมข้าวไทย สู่การแข่งขันตลาดโลก"

จัดโดย คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ วิภาวดีรังสิต หลักสี่

ภาพประกอบ

การสัมมนา เรื่อง "ปักธงธุรกิจไทยในต่างประเทศ ? ...ข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะ"

จัดโดย คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร


 

รูปนายบุญชัย โชควัฒนา
นายบุญชัย  โชควัฒนา
ประธานคณะกรรมาธิการ

ภาพพลตำรวจเอกโกวิท  ภักดีภูมิ
พลตำรวจเอกโกวิท  ภักดีภูมิ
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ


พลเอก ธีรเดช  มีเพียร
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ

นายประเสริฐ  ประคุณศึกษาพันธ์
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ

ภาพนายวิทยา  อินาลา
นายวิทยา  อินาลา
ประธานที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ

ภาพนายสมบูรณ์  งามลักษณ์
นายสมบูรณ์  งามลักษณ์
ประธานที่ปรึกษาด้านพาณิชย์

ภาพนายสุวิศว์   เมฆเสรีกุล
นายสุวิศว์  เมฆเสรีกุล
ประธานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม

ภาพนายไพบูลย์  ซำศิริพงษ์
นายไพบูลย์  ซำศิริพงษ์
รองประธานคณะกรรมาธิการ    คนที่ ๑

นางสาวสุนันท์  สิงห์สมบุญ
รองประธานคณะกรรมาธิการ    คนที่ ๒

ภาพนายประวัติ  ทองสมบูรณ์
นายประวัติ  ทองสมบูรณ์
รองประธานคณะกรรมาธิการ    คนที่ ๓

ภาพนายชรินทร์  หาญสืบสาย
นายชรินทร์  หาญสืบสาย
รองประธานคณะกรรมาธิการ    คนที่ ๔

นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์
กรรมาธิการ

ภาพนายสุรพงษ์  ตันธนศรีกุล
นายสุรพงษ์  ตันธนศรีกุล
กรรมาธิการ

ภาพพันตำรวจโท จิตต์ ศรีโยหะ   มุกดาธนพงศ์
พันตำรวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์
กรรมาธิการ

ภาพนายจารุพงศ์  จีนาพันธ์
นายจารุพงศ์  จีนาพันธ์
เลขานุการคณะกรรมาธิการ

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


 กฎหมายด้านพาณิชย์
 กฎหมายด้านอุตสาหกรรม


 

 

รายงาน


รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมธุรกิจไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศการศึกษาและติดตามการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน


รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การส่งเสริมเกษตรแปรรูปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีข้าว


รายงานการพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์นโยบายประชานิยมของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบกับปัญหาเศรษฐกิจประเทศไทย และการพิจารณาศึกษาโครงการรับจำนำข้าวอันเป็นนโยบายของรัฐบาลที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะหนี้สาธารณะ และปัญหาเศรษฐกิจในอนาคต


สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม วุฒิสภา ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕


รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายโครงสร้างพื้นฐานและการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (วุฒิสภาเห็นชอบ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕)


รายงาน พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....


การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและข้อเสนอด้านยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย


รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๓๖)


รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการศึกษาและติดตามโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (วุฒิสภาเห็นชอบ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕)


รายงานพิจารณาศึกษาเรื่องการศึกษาผลกระทบจากนโยบายการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลไทยและการเปิดการค้าเสรีอาเซียนส่งผลกระทบต่อการส่งออกของผู้ประกอบการค้าข้าวไทย (วุฒิสภาเห็นชอบ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕)


รายงานการพิจารณาและศึกษาการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง(วุฒิสภาเห็นชอบ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔)


รายงานการพิจารณาศึกษาติดตามการแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ : ด้านโครงข่ายระบบขนส่งและการอำนวยความสะดวกทางการค้า(วุฒิสภาเห็นชอบ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔)


รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องโอกาสและศักยภาพในการขยายการค้าการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน(วุฒิสภาเห็นชอบ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔)

 


logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00419108

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
2 คน


ข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 

 

 


ลิงก์ที่น่าสนใจ

    
     
 

senate_band.jpg