ประกาศ คณะกรรมการโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖
1. รายชื่อผู้สมควรได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
2. กำหนดการพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ
3. ข้อปฏิบัติและคำแนะนำในการเข้าร่วมงานรับใบประกาศเกียรติคุณ
4. แผนที่รัฐสภา

ข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพประกอบ

ศึกษาดูงานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม

กำหนดการเดินทางศึกษาดูงานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ - วันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดอุบลราชธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพประกอบ

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคมดำเนินการจัดเสวนา เรื่อง

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคมดำเนินการจัดเสวนา เรื่อง "Cloud Computing กับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไอที" เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๒๓๐๔ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ

ภาพประกอบ

สัมมนา

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้ดำเนินการจัดสัมมนา เรื่อง "บทบาทของข้อมูลข่าวสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัด" เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

ภาพประกอบ

เดินทางศึกษาดูงาน

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้เดินทางศึกษาดูงานพื้นที่ต้นน้ำเปือพื้นที่ทำกินและพื้นที่ป่าในเขตอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เพื่อศึกษาการสำรวจพื้นที่ด้วยระบบข้อมูล ดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗


บทความ

ประธานคณะกรรมาธิการ
ศาสตราจารย์นิลวรรณ
เพชระบูรณิน

ประธานคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคมข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ภาพข่าววุฒิสภา

 

คลิกอ่านรายละเอียด

โครงการวิทยาศาสตรฯ

แบบเสนอรายชื่อผู้รับประกาศ


ลิงก์ที่น่าสนใจ

กระทรวงวิทยาศาสตร์