วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 55   วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 56             สรุปผลงาน 3 ปี

ข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพประกอบ

ศึกษาดูงานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม

กำหนดการเดินทางศึกษาดูงานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ - วันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดอุบลราชธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพประกอบ

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคมดำเนินการจัดเสวนา เรื่อง

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคมดำเนินการจัดเสวนา เรื่อง "Cloud Computing กับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไอที" เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๒๓๐๔ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ

ภาพประกอบ

สัมมนา

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้ดำเนินการจัดสัมมนา เรื่อง "บทบาทของข้อมูลข่าวสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัด" เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

ภาพประกอบ

เดินทางศึกษาดูงาน

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้เดินทางศึกษาดูงานพื้นที่ต้นน้ำเปือพื้นที่ทำกินและพื้นที่ป่าในเขตอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เพื่อศึกษาการสำรวจพื้นที่ด้วยระบบข้อมูล ดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗


บทความ


รายงาน

รายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง  การศึกษาและตรวจสอบทรัพย์สินของรัฐ
ในสัญญาสัมปทาน (ฉบับที่ ๑)

รายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง  การศึกษาและตรวจสอบทรัพย์สินของรัฐ
ในสัญญาสัมปทาน (ฉบับที่ ๒)
(ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายย้ายค่ายหมายเลขโทรศัพท์และการใช้ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเอื้อธุรกิจเอกชน)รายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

รายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัย
เพื่อให้งานวิจัยสามารถใช้ในการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างยั่งยืน

รายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง การส่งเสริมการใช้พลังงานแบตเตอรี่
และรพยถยนต์ไฟฟ้าแทนการใช้น้ำมันเพื่อลดภาวะโลกร้อน รายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง แนวทางการลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซธรรมชาติ (NGV)รายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง  การศึกษาวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมเซรามิกลำปางรายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
เพื่อความปลอดภัยของบ้านเมือง
รวมกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องสรุปผลการดำเนินงาน
ของคณะอนุกรรมาธิการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การสื่อสารผ่านดาวเทียม
logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00303220

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
3 คน


ข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

                                         https://www.facebook.com/STCTsenate

ลิงก์ที่น่าสนใจ

กระทรวงวิทยาศาสตร์

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร