ข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพประกอบ

กำหนดการเดินทาง

คณะอนุกรรมาธิการศึกษางบประมาณที่เหมาะสมากับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานการสร้างถนนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 ณ ถนนเลียบชายทะเล (สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ภาพประกอบ

กำหนดการเดินทาง

คณะอนุกรรมาธิการศึกษา และติดตามการบริหารงบประมาณของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะอนุกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบ และติดตามการบริหารงบประมาณของกรมป่าไม้ และกรมอทุยานแหงชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินทางไปลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเยี่ยมการปฏิบ้ัติหน้าที่ของจเรตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 ณ สำนนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ภาพประกอบ

กำหนดการเดินทาง

คณะอนุกรรมาธิการศึกษางบประมาณที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญฯ เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ป่าชายเลน ในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 ณ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพประกอบ

กำหนดการเดินทาง

คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ และคณะอนุกรรมาธิการศึกษางบประมาณที่เหมาะสมกับการบริหารัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารงบประมาณการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม


บทความ


logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00180673

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
2 คน

ประธานคณะกรรมาธิการ
นายจิตติพจน์
วิริยะโรจน์

ประธานคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ