ข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพประกอบ

กำหนดการเดินทาง

คณะอนุกรรมาธิการศึกษางบประมาณที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญฯ เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ป่าชายเลน ในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 ณ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพประกอบ

กำหนดการเดินทาง

คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ และคณะอนุกรรมาธิการศึกษางบประมาณที่เหมาะสมกับการบริหารัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารงบประมาณการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพประกอบ

กำหนดการเดินทาง

คณะอนุกรรมาธิการศึกษา และติดตามการบริหารงบประมาณ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะอนุกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบ และติดตามการบริหารงบประมาณของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินทางไปลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญฯ วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพประกอบ

กำหนดการเดินทาง

ของคณะอนุกรรมาธิการศึกษา และติดตามการบริหารงบประมาณของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะอนุกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบ และติดตามการบริหารงบประมาณของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินทางไปลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติเหน้าที่ของตำรวจภูธรในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย ในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรฯ ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย


บทความ

ประธานคณะกรรมาธิการ
นายจิตติพจน์
วิริยะโรจน์

ประธานคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ