การเดินทางไปศึกษาดูงาน 

 

สิทธิมนุษยชนด้านการรับบริการสาธารณสุขของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 

 

ของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 

 

ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา 

 

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง โรงพยาบาลระนอง 

 

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดระนอง 

 

วันอังคารที่ ๑๑ วันพุธที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗

 

 

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตาม และตรวจสอบ
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนไทยที่ตกสำรวจ
และกลุ่มชาติพันธุ์
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องในประเด็น แนวทางการจัดการเขตวัฒนธรรมพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓
ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านห้วยหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ในวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

การเดินทางไปศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเขตวัฒนธรรมพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓
ของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตาม และตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบายในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนไทยที่ตกสำรวจและกลุ่มชาติพันธุ์
ในวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ พิพิธภัณฑ์ชาวเขา และเยี่ยมชมสภาคริสจักรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

เดินทางไปศึกษาดูงานสิทธิมนุษยชนของผู้อพยพลี้ภัยสงคราม สิทธิชุมชนกับการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ

และสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ณ ศูนย์อพยพผู้ลี้ภัยบ้านอุ้มเปี้ยม อ.พบพระ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อ.อุ้มผาง

และโรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด

จังหวัดตาก

วันศุกร์ที่ ๒๒ - วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

 

 

 

นายวันชัย สอนศิริ และนายประสาร มฤคพิทักษ์

 

แถลงเตรียมยื่นถอดถอน 312 ส.ส.-ส.ว. และเลขาธิการสภาผู้แทนฯ

 

ต่อ ป.ป.ช.ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 หลังคำวินิจฉัยศาลรธน.

 

ชี้ชัดว่าได้กระทำการขัดต่อกระบวนการแก้ไขรธน.

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ 

ให้การรับรองคณะผู้แทนจากองค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์ เนชั่นแนล ประเทศไทย 

และรับฟังการบรรยาย หัวข้อ "เยาวชนแดนประหาร" 

จาก นายโทชิ คาซามะ ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชีย 

องค์กร Murder Victims' Families for Human Rights

ในโอกาสเข้าเยี่ยมและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 

ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 309 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

 

 

 

นายวันชัย สอนศิริ 

ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา 

พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง

และ นายประสาร มฤคพิทักษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม

รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์  เพื่อขอให้ช่วยเร่งรัดการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน)

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤศจิกายน 2556 

 

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและส่งเสริมการดำเนิงานด้านสิทธิมนุษยชน

เดินทางไปศึกษาดูงานสิทธิมนุษยชนด้านการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน

ณ โรงพยาบาลทองผาภูมิ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองปิล็อก

จังหวัดกาญจนบุรี

วันพุธที่ ๒ - วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

 

 

 

นายวันชัย สอนศิริ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ วุฒิสภา

พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ คนที่หนึ่ง

และ

นายประสาร มฤคพิทักษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ คนที่สาม

รับหนังสือร้องเรียนจากคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

นำโดย

น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย เพื่อขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

กรณีสภาผู้แทนราษฎรไม่รับหลักการ ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องโถง อาคาร ๒

 

 

  กรณี “ค่ายามหาโหด” กระทบผู้บริโภค
  เมื่อวันที่ ๒๖  กันยายน ๒๕๕๖
  คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
 พิจารณากรณีการคุ้มครองผู้บริโภคประเด็นค่ารักษาพยาบาลแพงของโรงพยาบาลเอกชน โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ เลขาธิการแพทยสภา เลขาธิการสภาเภสัชกรรม และเลขาธิการสมาคมโรงพยาบาลเอกชน มาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการ เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลและค่ายาที่มีอัตราสูงของสถานพยาบาล ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นร่วมกันว่าปัญหาดังกล่าวมีความสำคัญ เป็นปัญหาอันควรได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการดูแล ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานในการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ จะมีการเชิญผู้แทน
 จากสำนักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาต่อไป

 

การเดินทางศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการจัดการชนเผ่าในประเทศไทย
ของ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ ศาลาประชุม หมู่ ๑ หมู่บ้านบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

การเดินทางศึกษาดูงาน
ด้านสภาพปัญหาเกี่ยวกับสถานะและสิทธิของคนไทยตกสำรวจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ของ
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เขตปกครองตนเองชนชาติสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน

การเสวนา

"รอบปีภาคี : กรรมาธิการทำอะไรให้กับประชาชน?"

จัดโดย คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ในวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๓.๐๐ นาฬิกา

ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ - ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

 การเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงาน

ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส  สหราชอาณาจักร อังกฤษและสกอตแลนด์

ระหว่างวันที่ ๗ -๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖


 

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

เรื่องขอความช่วยเหลือดำเนินการตรวจสอบกรณีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่

บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนท์ ปิดให้บริการ     

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ณ อาคารรัฐสภา ๒

 

 

การแถลง

"สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสียชีวิต

ของ พลเอก ร่มเกล้า  ธุวธรรม และผู้ชุมนุม เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓"

 โดยคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามความคืบหน้าทางคดี

ของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง

ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

ณ ห้องรับรอง ๑ - ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

 

นายตวง อันทะไชย

ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

และ

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ

รับหนังสือร้องเรียนและรับฟังข้อมูลจากผู้แทนของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

กรณีการพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ....

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖

ณ อาคารรัฐสภา ๒

 

โครงการเดินทางไปศึกษาดูงานสิทธิมนุษยชนของบุคคลไร้สัญชาติ
ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
 ระหว่างวันอังคารที่ 11 - วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดเชียงราย 
เดินทางไปยังโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้านสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองผู้บริโภค
รวมทั้งการจัดกิจกรรมของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องในด้านดังกล่าว

 

 

ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับบุคคลไร้สัญชาติที่ดอยวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 

 

ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

โครงการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านสภาพปัญหาเกี่ยวกับสถานะ
และสิทธิของคนไทยที่ตกสำรวจ ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 6 - วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2555 
(ช่วงเช้า) ศึกษาดูงานและรับฟังสภาพปัญหาเกี่ยวกับสถานะ
และสิทธิของคนไทยที่ตกสำรวจกับประชาชน ณ ศาลากลางบ้านสองคน
ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

(ช่วงบ่าย) พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาสถานะ
และสิทธิของคนไทยที่ตกสำรวจกับนายอำเภอโพธิ์ไทร
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสองคอน
อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 (ช่วงเช้า) พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกสำรวจกับปลัดจังหวัดอุบลราชธานี
และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั่วคราว)

 

 

(ช่วงบ่าย) เดินทางศึกษาดูงานเพื่อพบปะและรับฟังสภาพปัญหา
เกี่ยวกับสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกสำรวจกับประชาชน ณ ห้องประชุม ชั้น 2
สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

โครงการเดินทางไปศึกษาดูงานและตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
จากเจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์และสิทธิชุมชนดั้งเดิม
ของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มขาวไทยภูเขา ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
วันพุธที่ 28 - วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ณ สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์
อำเภอแม่แตง ชุมชนม้งบ้านป่าเกี๊ยะ หมู่บ้านชาวไทยภูเขาบ้านมูเซอร์ปะโล๋ว
และหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ตะมาน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 รับฟังคำบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ และการดูแลสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ
โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555 (ช่วงเช้า) เดินทางไปศึกษาดูงานด้านสิทธิ
วิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่นและการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวไทยภูเขา ณ หมู่บ้านม้งป่าเกี๊ยะ

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555 (ช่วงบ่าย) เดินทางไปศึกษาดูงานด้านสิทธิ
วิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่นและการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวไทยภูเขา ณ หมู่บ้านมูเซอร์ปะโล๋ว

 

 

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ศึกษาดูงานวิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่น
ของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าปะหร่องและเผ่าละหู่ ตำบลแม่นะ อำภอเชียงดาว

 

โครงการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศ
ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 22 - วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เรื่อง "การดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
: บทบาท กลไก และแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานในอนาคต"
 จัดโดย คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
 วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 - 14.00 นาฬิกา
ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการเดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชน

จัดโดย คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

นายตวง อันทะไชย สว.สรรหา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.)

 สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
แถลงว่าเมื่อวันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมาทาง กมธ.ได้ส่งหนังสือถึงนายบารัค โอบามา
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ผ่านทางสถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย
เพื่อขอให้นายบารัคให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนแก่นายวีระ สมความคิด
และน.ส.ราตรี พิพัฒนไพบูลย์  ที่ถูกจับกุมโดยทหารกัมพูชา
ขณะทำหน้าที่ช่วยราชการร่วมกับนายพนิช วิกิจเศรษฐ์ สส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์
เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.ปี 53 เพราะเชื่อว่านโยบายของนายบารัคในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั่วโลก
จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้นายบารัคประสานไปยังรัฐบาลกัมพูชาเพื่อช่วยเหลือ 2 คนไทย

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555 เวลา 13.05 นาฬิกา

นายตวง อันทะไชย
ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการฯ รับหนังสือร้องเรียนจาก
นางสาวบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค (สอบ.) และคณะ
 เรื่อง "ขอให้ตรวจสอบการประมูล 3จี" เนื่องจากการเปิดประมูลคลื่นความถี่ให้บริการ 3จี
 เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ที่ผ่านมาอยู่ในสภาพไร้การแข่งขันและอาจนำมาซึ่งการฮั้วประมูล
และเกิดความเสียหายต่อรัฐอย่างชัดเจน เพราะมีผู้เข้าร่วมประมูลเพียง 3 บริษัท เท่านั้น
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 309 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

 

โครงการเสวนา
เรื่อง "ข้อเสนอเชิงนโยบายในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนไทยที่ตกสำรวจ
ซึ่งเป็นผลกระทบจากข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 2558"
จัดโดย คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 08.30-14.30 นาฬิกา
ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

 

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.55 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในกรณีเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
 ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
 เดินทางศึกษาดูงานกระบวนการทำงานและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
ด้านเหตุฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์ Call Center 1337 เมืองพัทยา
 ศูนย์วิทยุ 191 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

 

26 ก.ย. 55 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตาม
ตรวจสอบและส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
 ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
 เดินทางไปศึกษาดูงานสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ต้องขังและนักโทษ
ณ เรือนจำชั่วคราวหลักสี่

 

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.55 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในกรณีเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
 ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
 ศึกษาดูงาน ณ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191

 

โครงการเสวนา เรื่อง "1 ปี 7 เดือน 24 วัน
: อิสรภาพของวีระ-ราตรี กับท่าทีของทางการไทย"
 จัดโดย คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
 ร่วมกับ คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
 คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
 ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00-14.30 นาฬิกา
ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2  

 

8 ส.ค. 55 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตาม
ตรวจสอบและส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
เดินทางไปศึกษาดูงานสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ต้องขังและนักโทษ
ณ เรือนจำชั่วคราวหลักสี่

 

           โครงการเสวนา เรื่อง "4 ปี ไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะกับการคาดหวังของสังคม"
 จัดโดย คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา
ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิทธิและเสรีภาพ
ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
 ร่วมกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-14.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตาม
และตรวจสอบการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
 เดินทางเข้าเยี่ยมพบปะหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ณ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.)

 

อังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตาม
และตรวจสอบการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
เดินทางเข้าเยี่ยมพบปะหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2555
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนในกรณีเหตุฉุกเฉิน
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยบริการศูนย์กู้ชีพคุณธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
สถานีดับเพลิงบูรพา เทศบาลนครจังหวัดอุบลราชธานี
และศูนย์วิทยุ 191 สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี
และได้ร่วมพบปะหารือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในประเด็นประสบการณ์การทำงานจากเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานจริงในงานด้านงานรับแจ้งเหตุ และการใช้เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ
 เพื่อจัดการเหตุฉุกเฉิน และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน
 ตลอดจนเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน
การทำงานในสถานการณ์จริง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่

 

 

 

 

 


ข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพประกอบ

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตาม และตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบาย

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตาม และตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนไทยที่ตกสำรวจและกลุ่มชาติพันธุ์ วันอังคารที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

ภาพประกอบ

การเดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระนอง

การเดินทางไปศึกษาดูงาน สิทธิมนุษยชนด้านการรับบริการสาธารณสุขของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง โรงพยาบาลระนอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดระนอง วันอังคารที่ ๑๑ – วันพุธที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗

ภาพประกอบ

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตาม และตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบายในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนไทยที่ตกสำรวจและกลุ่มชาติพันธุ์ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องในประเด็น แนวทางการจัดการเขตวัฒนธรรมพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านห้วยหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

ภาพประกอบ

การเดินทางศึกษาดูงาน

การเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเขตวัฒนธรรมพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553 ของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตาม และตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบายในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนไทยที่ตกสำรวจและกลุ่มชาติพันธุ์ วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 ณ พิพิธภัณฑ์ชาวเขา และเยี่ยมชมสภาคริสจักรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่


บทความ


ภาพประกอบ

สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการจัดการชนเผ่าในประเทศไทย

สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการจัดการชนเผ่าในประเทศไทย ระหว่างวันอังคารที่ ๑๓ – วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี


ภาพประกอบ

สรุปผลการดำเนินงาน "รอบปีกับภาคี : กรรมาธิการทำอะไรให้กับประชาชน" (กันยายน 2555 - มิถุนายน 2556)

สรุปผลการดำเนินงาน "รอบปีกับภาคี : กรรมาธิการทำอะไรให้กับประชาชน" (กันยายน 2555 - มิถุนายน 2556)จัดทำโดย คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

ภาพประกอบ

รายงานการศึกษา เรื่อง "การปกป้องสิทธิและสถานะของคนไทยที่ตกสำรวจในประเทศไทย"

รายงานการศึกษา เรื่อง "การปกป้องสิทธิและสถานะของคนไทยที่ตกสำรวจในประเทศไทย" ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา จัดทำโดย คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตาม และตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบายในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนไทยที่ตกสำรวจ ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

 

 

  พระราชบัญญัติคำสั่งเรียก

 

 

 

 


logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00459625

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
2 คน


ข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

รายงานสถานการณ์ข่าวสารบ้านเมือง

คำสั่งปี 2557

 

 คำสั่งปี 2556

คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมาธิการฯ 

    อนุกรรมาธิการตรวจสอบ 
        ข้อเท็จจริงและติดตาม
        ความคืบหน้าทางคดี
        ของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์
        ชุมนุมทางการเมือง
 
 
    อนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา
        ติดตาม และตรวจสอบการดำเนิน
        งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
       คำสั่งที่ 2/2556
    คณะกรรมการโครงการ
        เฉลิมพระเกียรติปกป้อง
        สิทธิผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน 
        และคนยากไร้สู่พลเมืองอาเซียน
         คำสั่งที่ 3/2556
     อนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา
        ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงาน
        ด้านสิทธิและเสรีภาพ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
 
    คณะทำงานจัดทำกรอบความร่วมมือการขับเคลื่อนการ
       ดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค
       กับภาคีเครือข่าย
       คำสั่งที่ 6/2556
     คณะทำงานเพื่อจัดทำรายงานการศึกษา
       เรื่อง การปกป้องสิทธิและสถานะของคนไทยตกสำรวจ ใน 4 ภูมิภาค
       คำสั่งที่ 7/2556
       คำสั่งที่ 8/2556
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้ชำนาญการ
      นักวิชาการ และเลขานุการ
      (พ้นจากหน้าที่)
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้ชำนาญการ
     นักวิชาการ และเลขานุการ
 
 คำสั่งปี 2555

 

คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมาธิการฯ
     อนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา
          ติดตาม และตรวจสอบการดำเนิน
          งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
        คำสั่งที่ 2/2555
        คำสั่งที่ 6/2555
        คำสั่งที่ 9/2555
        คำสั่งที่ 14/2555
        คำสั่งที่ 17/2555
        คำสั่งที่ 23/2555
        คำสั่งที่ 24/2555
        คำสั่งที่ 26/2555
  
      อนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา
          ติดตาม และตรวจสอบการดำเนิน
          งานด้านสิทธิมนุษยชน
 
        อนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา
          ติดตาม และตรวจสอบการดำเนิน
          งานด้านสิทธิและเสรีภาพ
 
        อนุกรรมาธิการตรวจสอบ
           การบริหารจัดการน้ำ
          ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
          2554 ของหน่วยงานรัฐ
        คำสั่งที่ 4/2555  
  
 
        อนุกรรมาธิการพิจารณา
          ศึกษาคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
          ในกรณีเหตุฉุกเฉินหรือ
          ภัยพิบัติ
        คำสั่งที่ 10/2555
        คำสั่งที่ 15/2555
        คำสั่งที่ 27/2555

        อนุกรรมาธิการตรวจสอบ
         ข้อเท็จจริงและติดตาม
         ความคืบหน้าทางคดี
         ของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์
         ชุมนุมทางการเมือง 
 
 
       อนุกรรมาธิการพิจารณา
         กลั่นกรอง ตรวจสอบ 
         เรื่องร้องเรียนและติดตาม 
         ประเมินผลการดำเนินการ 
         ของคณะกรรมาธิการ 
 
       อนุกรรมาธิการพิจารณา
         ศึกษา ติดตาม และตรวจสอบ
         ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
         ในการปกป้องสิทธิมนุษยชน
         ของคนไทยที่ตกสำรวจ
 
       อนุกรรมาธิการตรวจสอบ
         ข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ 
         ของรัฐทำร้ายสื่อมวลชน
         และประชาชนในการชุมนุม
         เมื่อวันที่ 24 พ.ย.55
       คณะกรรมการโครงการ
        เฉลิมพระเกียรติปกป้อง
        สิทธิผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน 
        และคนยากไร้สู่พลเมืองอาเซียน
        คำสั่งที่ 1/2555
 
 
       เพิ่มเติม คำสั่งที่ 1/2555
       เพิ่มเติม คำสั่งที่ 3/2555   
       เพิ่มเติม คำสั่งที่ 8/2555     
       เพิ่มเติม คำสั่งที่ 11/2555   
       เพิ่มเติม คำสั่งที่ 12/2555   
       เพิ่มเติม คำสั่งที่ 19/2555   
       เพิ่มเติม คำสั่งที่ 20/2555   
       เพิ่มเติม คำสั่งที่ 31/2555   
       เพิ่มเติม คำสั่งที่ 41/2555   
    
    
คำสั่งแต่งตั้งผู้ชำนาญการ 
      นักวิชาการ และเลขานุการ
คำสั่งแต่งตั้งผู้ชำนาญการ
      นักวิชาการ และเลขานุการ
      (พ้นจากหน้าที่)
        คำสั่งที่ 340/2555                   
        คำสั่งที่ 675/2555         
 
    
        คำสั่งที่ 1053/2555          
     
   
               

คำสั่งปี 2554

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมาธิการฯ

       แต่งตั้งกรรมาธิการแทนที่ว่าง 

    
คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมาธิการฯ
       อนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา
           ติดตาม และตรวจสอบ
           การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
       เพิ่มเติม คำสั่งที่ 28/2554
 
       อนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา
           ติดตาม และตรวจสอบ
           การดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพ
       เพิ่มเติม คำสั่งที่ 38/2554       
 
       อนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา
           ติดตาม และตรวจสอบ การดำเนิน
           งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
       เพิ่มเติม คำสั่งที่ 26/2554
       เพิ่มเติม คำสั่งที่ 29/2554
       เพิ่มเติม คำสั่งที่ 31/2554
       เพิ่มเติม คำสั่งที่ 32/2554
       เพิ่มเติม คำสั่งที่ 36/2554
       เพิ่มเติม คำสั่งที่ 39/2554 
 
 
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
       เพิ่มเติม คำสั่งที่ 17/2554 
       เพิ่มเติม คำสั่งที่ 20/2554
       เพิ่มเติม คำสั่งที่ 21/2554 
       เพิ่มเติม คำสั่งที่ 23/2554
       เพิ่มเติม คำสั่งที่ 24/2554
       เพิ่มเติม คำสั่งที่ 25/2554
       เพิ่มเติม คำสั่งที่ 30/2554
       เพิ่มเติม คำสั่งที่ 33/2554
       เพิ่มเติม คำสั่งที่ 35/2554
       เพิ่มเติม คำสั่งที่ 37/2554
       เพิ่มเติม คำสั่งที่ 40/2554
       เพิ่มเติม คำสั่งที่ 43/2554
 
 
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้ชำนาญการ
      นักวิชาการ และเลขานุการ
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้ชำนาญการ
      นักวิชาการ และเลขานุการ
      (พ้นจากหน้าที่)
 
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
 

ลิงก์ที่น่าสนใจ

เครือข่ายองค์กร

หนังสือพิมพ์