กำหนดการประชุม

               ยังไม่มีการนัดประชุม
               ยังไม่มีการนัดประชุม

                ยังไม่มีการนัดประชุม
                 ยังไม่มีการนัดประชุม

                ยังไม่มีการนัดประชุม
                 ยังไม่มีการนัดประชุม
                 ยังไม่มีการนัดประชุม

ข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพประกอบ

๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ เดินทางไปถวายสักการะมหาเถรสมาคม ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่่งชาติ

๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ นำโดยรองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ เทวกุล ประธานคณะกรรมาธิการ และคณะ เดินทางไปถวายสักการะมหาเถรสมาคม เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ จากมหาเถรสมาคม โดยมีสมเด็จพระวันรัตในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิหน้าที่ประธานในที่ประชุม ให้โอวาสแก่คณะกรรมาธิการ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ภาพประกอบ

๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ เป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมพระศพสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดบวรนิเวศ

๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ เป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา และรองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ เทวกุล ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศ

ภาพประกอบ

๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ จัดพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย

๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ จัดพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย โดยจัดแสดง ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ และจะจัดแสดง ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ภาพประกอบ

๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ เดินทางไปร่วมพิธีรับรางวัลการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ โดยหม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ เทวกุล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปร่วมพิธีรับรางวัลการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค รางวัลยอดเยี่ยม อันดับที่ ๑ (Award of Excellence) จากองค์การยูเนสโกของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร


บทความ

ภาพประกอบ

โอวาท สมเด็จพระวันรัต ในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคม ให้แก่ คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ

๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ นำโดยหม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ เทวกุล ประธานคณะกรรมาธิการ และคณะเดินทางไปถวายสักการะมหาเถรสมาคม เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการจากมหาเถรสมาคม ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีสมเด็จพระวันรัต ในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม ให้โอวาทแก่คณะกรรมาธิการ

 

รูปแบบไฟล์ : PDF | SWF


ภาพยนตร์สั้นที่ผ่านการคัดเลือกระดับภูมิภาค

วีดีทัศน์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์สั้น

   

  

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านศาสนาพุทธ

-  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ล่าสุด) 
 
-  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๔๗

- พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๗

- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐

- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐


ด้านศาสนาอิสลาม

 -  พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ (ล่าสุด)

 - พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐

 - พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. ๒๔๘๙


ด้านศาสนาคริสต์

-  พระราชบัญญัติว่าด้วยที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตแก่โรมันคาทอลิกมิสซังในกรุงสยาม

-  พระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณฐานะของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกในกรุงสยามตามกฎหมาย ร.ศ. ๑๒๘


ด้านโบราณสถาน และพิพิธภัณฑ์

-  พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔


-  พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

-  พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ พ.ศ. ๒๕๕๑


ด้านศิลปวัฒนธรรม

 -  พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓

-  พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑

-  พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๕๐
 
-  พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

-  พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 

-  พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖

-  พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕

- พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙


สรุปผลการดำเนินงาน

๒๒ เม.ย. ๕๔ - ๓๑ ต.ค. ๕๕
๑ พ.ย. ๕๕ - ๓๑ ส.ค. ๕๖

๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

๒๐ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖

๒๕ กันยายน ๒๕๕๖

๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

๒๙ กันยายน ๒๕๕๖
 

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประกวดภาพยนตร์สั้น

กำหนดการจัดกิจกรรมให้ความรู้
โครงการภาพยนตร์สั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00337158

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
1 คน

ประธานคณะกรรมาธิการ
รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ
เทวกุล

ประธานคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 

 

   คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา

 

   • งานวิจัยเรื่อง ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ : ศึกษากรณีเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 


ลิงก์ที่น่าสนใจ