กำหนดการประชุม

               นัดประชุม วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร) 
                นัดประชุม วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร) 

                นัดประชุม วันจันทร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร)
                 นัดประชุม วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร)

                นัดประชุม วันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร)
                 ยังไม่มีการนัดประชุม
                 ยังไม่มีการนัดประชุม

ข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพประกอบ

๘ เมษายน ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ จัดสัมมนา เรื่อง "วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างศาสนาเพื่อปฏิรูปสังคม"

๘ เมษายน ๒๕๕๗ คณะทำงานยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างศาสนาเพื่อการปฏิรูปสังคมไทย ในคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ จัดสัมมนา เรื่อง "วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างศาสนาเพื่อปฏิรูปสังคม" ณ ห้องประชุม ๒๕๐๓ อาคารสุขประพฤติ

ภาพประกอบ

๗ เมษายน ๒๕๕๗ คณะกรมาธิการการศาสนาฯ ร่วมกับ สสส. จัดเสวนาผลงานการประกวดภาพยนตร์สั้น

๗ เมษายน ๒๕๕๗ คณะกรมาธิการการศาสนาฯ ร่วมกับ สสส. จัดเสวนาผลงานการประกวดภาพยนตร์สั้น ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเชิญผู้ชนะการประกวดพูดถึงแรงบันดาลใจในการทำภาพยนตร์สั้น และรับฟังคณะกรรมการวิพากษ์ผลงานภาพยนตร์

ภาพประกอบ

๔ เมษายน ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมาธิการศาสนิกสัมพันธ์ เดินทางมาถวายข้อมูลและรับฟังข้อแนะนำ จากพระไพศาล วิสาโล ณ สวนธรรมศรีปทุม

๔ เมษายน ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมาธิการศาสนิกสัมพันธ์ เดินทางมาถวายข้อมูลและรับฟังข้อแนะนำ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างศาสนาเพื่อการปฏิรูปสังคมไทย" จากพระไพศาล วิสาโล ณ สวนธรรมศรีปทุม

ภาพประกอบ

๔ เมษายน ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ เดินทางเข้ากราบนมัสการถวายมุทิตาสักการะแด่พระพรหมสูธี

๔ เมษายน ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ เดินทางเข้ากราบนมัสการถวายมุทิตาสักการะแด่พระพรหมสูธี (เสนาะ ปัญญาวชิโร)ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร


บทความ


 

รูปแบบไฟล์ : PDF | SWF


ภาพยนตร์สั้นที่ผ่านการคัดเลือกระดับภูมิภาค

วีดีทัศน์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์สั้น

   

  

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ล่าสุด) 
 
-   พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๔๗

 -  พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

 -  พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ (ล่าสุด)

 -  พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๓๒ (ฉบับที่ ๒)

 -  พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

 -  พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

 -  พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

 -  พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓

 -  พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑
  
 -  พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. ๒๕๕๐

 -  พระราชบัญญัติว่าด้วยที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตแก่โรมันคาทอลิกมิสซังในกรุงสยาม


สรุปผลการดำเนินงาน

๒๒ เม.ย. ๕๔ - ๓๑ ต.ค. ๕๕
๑ พ.ย. ๕๕ - ๓๑ ส.ค. ๕๖

๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

๒๐ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖

๒๕ กันยายน ๒๕๕๖

๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

๒๙ กันยายน ๒๕๕๖
 

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประกวดภาพยนตร์สั้น

กำหนดการจัดกิจกรรมให้ความรู้
โครงการภาพยนตร์สั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


logo-clicksenate
ช่องทางรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และความคิดเห็นของประชาชน
ช่องทางรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และความคิดเห็นของประชาชน

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00148831

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
7 คน

ประธานคณะกรรมาธิการ
รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ
เทวกุล

ประธานคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 

 

   คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา

 

   • งานวิจัยเรื่อง ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ : ศึกษากรณีเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 


ลิงก์ที่น่าสนใจ