ข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพประกอบ

คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้และตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗

คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และคนยากไร้สู่พลเมืองอาเซียน (จัดสัมมนาโครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย และตรวจ DNA)ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗

ภาพประกอบ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯกมธ.สิทธิมนุษยชนฯกมธ.การศึกษาฯกมธ.การสาธารณสุข ฯ ร่วมกับ องค์การสมาชิกรัฐสภาแห่งเอเชีย ฯ จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการผลักดันร่างพรบ.อนามัยเจริญพันธุ์ และการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม ฯ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน ฯ คณะกรรมาธิการการศึกษา ฯ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ฯ ร่วมกับ องค์การสมาชิกรัฐสภาแห่งเอเชีย ฯ จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการผลักดันร่างพระราชบัญญัติอนามัยเจริญพันธุ์ และการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑ - ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

ภาพประกอบ

คณะอนุกรรมาธิการติดตามนโยบายด้านการพัฒนาสังคม จัดพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๑๑๔

คณะอนุกรรมาธิการติดตามนโยบายด้านการพัฒนาสังคม จัดพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๑๑๔ แก่ นายประสงค์ นุรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ

ภาพประกอบ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรโครงการคัดเลือกบุคคล หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนดีเด่น สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรโครงการคัดเลือกบุคคล หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนดีเด่น สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันพุธ ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๐๖-๓๐๘ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดี


บทความ

ภาพประกอบ

รายงานการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ณ ราชอาณาจักรสเปน ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ณ ราชอาณาจักรสเปน ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

ภาพประกอบ

รายงานการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ณ สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐเฮลเลนิก สาธารณรัฐตุรกีและสาธารณรัฐโครเอเชีย ระหว่างวันที่ ๑๙ -๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เดินทางไปเยือนและศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐเฮลเลนิก สาธารณรัฐตุรกี และสาธารณรัฐโครเอเชีย ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

ภาพประกอบ

รายงานการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เดินทางไปเยือนและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ภาพประกอบ

รายงานการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๕๕

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เดินทางไปเยือนและศึกษาดูงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๕๕

ภาพประกอบ

รายงานการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ วันที่ ๒๘ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เดินทางไปเยือนและศึกษาดูงาน ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ประธานคณะกรรมาธิการ
นางกีระณา
สุมาวงศ์

ประธานคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ