ข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพประกอบ

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคณะเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าและนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ....เมื่อวันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ บ้านมิตรไมตรี กทม.

เมื่อวันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ บ้านมิตรไมตรี กรุงเทพมหานคร นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคณะเดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมหารือตลอดจนรับฟังความเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. .... ที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภาพประกอบ

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและพร้อมคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โครงการบ้านอิ่มใจ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคณะเดินทางไปศึกษาดูงานพร้อมรับฟังคำบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสของโครงการบ้านอิ่มใจ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. .... ที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภาพประกอบ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ กำหนดจัดการประชุมครั้งที่๑๔/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ โดยเชิญปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯร่วมประชุม

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ กำหนดจัดการประชุมครั้งที่๑๔/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ โดยเชิญปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำแผนการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพประกอบ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ กำหนดจัดการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ กำหนดจัดการประชุมครั้งที่๑๓/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมีวาระในการพิจารณาศึกษาการปฎิรูปหลักสูตร และตำราการศึกษาพื้นฐานโดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายผู้แทนมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 1. น.ส.จันทรา ตันติพงศานุรักษ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาหลักสูตร สพฐ. 2. น.ส.รัตนา แสงบัวเผื่อน รองผอ.กลุ่มพัฒนาหลักสูตร สพฐ. 3. นางวรรณา ช่องดารากุล รองผอ.สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.


บทความ

ภาพประกอบ

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ ของคณะอนุกรรมาธิการติดตามนโยบายด้านการพัฒนาสังคม ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กฯ

คณะอนุกรรมาธิการติดตามนโยบายด้านการพัฒนาสังคม ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖

ภาพประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กฯ ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖

ภาพประกอบ

รายงานการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ณ ราชอาณาจักรสเปน ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ณ ราชอาณาจักรสเปน ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

ภาพประกอบ

รายงานการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ณ สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐเฮลเลนิก สาธารณรัฐตุรกีและสาธารณรัฐโครเอเชีย ระหว่างวันที่ ๑๙ -๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เดินทางไปเยือนและศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐเฮลเลนิก สาธารณรัฐตุรกี และสาธารณรัฐโครเอเชีย ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

ภาพประกอบ

รายงานการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เดินทางไปเยือนและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ประธานคณะกรรมาธิการ
นางกีระณา
สุมาวงศ์

ประธานคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ