กำหนดการประชุม 

  

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557

เวลา 09.30 น.

- คณะอนุกรรมาธิการติดตามตรวจสอบโครงการการช่วยเหลือภาคการเกษตร

   ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

     ** พิจารณาเรื่อง

           - การนำเข้าและขนย้ายปลายข้าวจากราชอาณาจักรกัมพูชาเข้ามาใน

              ประเทศ โดยผ่านช่องทางจุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ อำเภออรัญประเทศ

              จังหวัดสระแก้ว ไปยังโรงสีเมฆเกรียงไกร อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

              โดยเชิญ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม

เวลา 13.30 น. 

- คณะอนุกรรมาธิการติดตาม ตรวจสอบ และกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน

  ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและสหกรณ์

  ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

  ** พิจารณาเรื่อง

            - สรุปการพิจราณาการนำเข้าและขนย้ายปลายข้าวจากราชอาณาจักร

              เกัมพูชาเข้ามาในประเทศ โดยผ่านช่องทางจุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ

              อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วไปยังโรงสีเมฆเกรียงไกร อำเภอตะพานหิน

              จังหวัดพิจิตร

ข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพประกอบ

บันทึกการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ จังหวัดอุบลราชธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2557

ภาพประกอบ

สรุปผลการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2557

ภาพประกอบ

สรุปผลการเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง "เลิกจำนำข้าว แล้วทางออกของชาวนาคืออะไร" ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

ภาพประกอบ

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร

ณ จังหวัดอุบลราชธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2557


รายงานร่างพระราชบัญญัติ

ตามข้อบังคับฯ ข้อ 136

ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร)

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ....

 

รายงานการพิจารณศึกษา 

 แนวทางการพัฒนาผลไม้ไทยอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง

 ปัญหาของพืชสมุนไพร

 การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร

 แนวทางการพัฒนายางพารา

 การติดตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำยม

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี กระทรวงเกษตรฯ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘

 แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

 คำแถลงนโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร

 สรุปสาระสำคัญคำแถลงนโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร

 ตารางสรุปประเด็นการแถลงนโยบาย นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร


logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00203858

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
1 คน

ประธานคณะกรรมาธิการ
นายวิชาญ
ศิริชัยเอกวัฒน์

ประธานคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ภาพข่าววุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔

ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดส่งหนังสือและคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔

กระบวนการออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา