คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามยุทธศาสตร์และการดำเนินนโยบายด้านการท่องเที่ยว เดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อุทยานแห่งชาติไทรโยค และอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายประวัฒน์  พวงทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค นายประยุษณ์  ไวว่อง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามยุทธศาสตร์และการดำเนินนโยบายด้านการท่องเที่ยว เดินทางศึกษาดูงานเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ณ สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเข้าพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอิตาลี ร่วมกับนายสุรพิทย์  กีรติบุตร เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโรม นางมาลิณี  นิติเกษตรสุนทร รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงโรม และนายกมลาสน์  ง้าวสุวรรณ ผู้จัดการประจำสาธารณรัฐอิตาลีและแอฟริกาเหนือ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารและตำรวจ ในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ณ กองบิน ๒ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี ในวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการท่องเที่ยวและปัญหาด้านความปลอดภัย ภาพลักษณ์ และปัญหาของการท่องเที่ยว ประชุมหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบชายหาดและแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ความปลอดภัยในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘ จังหวัดภูเก็ต กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการขนส่งทางบก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมเจ้าท่า กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลตำบลกะรน ชมรมร่มเตียงผ้าใบหาดกะตะ-กะรน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหาดกะตะ-กะรน ในวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖-๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล จัดการสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการในอนาคต" ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องสุวรรณภูมิ เอ-บี โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เดินทางศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง โดยมีนายถาวร  ตันตระกูล เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน และนายวิทยา  บัวพล นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการท่องเที่ยวและปัญหาด้านความปลอดภัย ภาพลักษณ์และปัญหาด้านการท่องเที่ยว เดินทางศึกษาดูงานเพื่อติดตามความคืบหน้าการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยและภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และร่วมประชุมรับฟังผลการปฏิบัติการของศูนย์เฉพาะกิจจัดระเบียบพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารและตำรวจ เดินทางศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และจัดการเสวนา เรื่อง "แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารจังหวัดลพบุรี" วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการท่องเที่ยวและปัญหาด้านความปลอดภัย ภาพลักษณ์และปัญหาด้านการท่องเที่ยว
เดินทางไปศึกษาดูงานและร่วมประชุมกับนายกาศพล  แก้วประพาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาแพให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยวในแม่น้ำแคว
ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงและทางน้ำ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการท่องเที่ยว ปัญหาด้านความปลอดภัย ภาพลักษณ์ และปัญหาของการท่องเที่ยว เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายหาด และจัดการเสวนา เรื่อง "การจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสมศักย์  ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นองค์ปาฐกแสดงปาฐกถาพิเศษ

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารและตำรวจ ในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา
นำโดยนายวรวิทย์  วงษ์สุวรรณ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ประกอบด้วย กองพลทหารราบที่ ๙ โครงการฝายในหลวง เพื่อปวงประชา กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๑
และอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารและตำรวจ ในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา
นำโดยนายวรวิทย์  วงษ์สุวรรณ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ถนนราชดำเนิน ในวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา
เดินทางเข้าพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
กับนายสมศักย์  ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และคณะผู้บริหารของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา
และคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารและตำรวจ
เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา
เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารและตำรวจ
ในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในเขตทหารและการจัดการพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน
ณ จังหวัดเชียงรายและสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ มกราคม ๒๕๕๖

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารและตำรวจ 
ในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เข้าพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง
กับพลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวภูมิภาค
เดินทางศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556
ณ จังหวัดสมุทรปราการ

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารและตำรวจ
นำคณะเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะและพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ
พลเอก ทนงศักดิ์  อภิรักษ์โยธิน ปลัดกระทรวงกลาโหมในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องสนามไชย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 

ข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพประกอบ

การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน ณ จังหวัดเลย

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามยุทธศาสตร์และการดำเนินนโยบายด้านการท่องเที่ยว เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน สถานการณ์การท่องเที่ยวและการค้าชายแดน ตลอดจนการติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง ณ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

ภาพประกอบ

การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ณ จังหวัดสตูลและจังหวัดกระบี่

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ณ จังหวัดสตูลและจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยได้ศึกษาดูงานสภาพพื้นที่และรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ จากนายธนายุ ศรีอำพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมการล่องเรือท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงการพัฒนาวงแหวนอันดามัน

ภาพประกอบ

การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ณ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามยุทธศาสตร์และการดำเนินนโยบายด้านการท่องเที่ยว เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเล ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี และอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ และผู้แทนส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

ภาพประกอบ

การจัดเสวนา เรื่อง การผลักดันกฎหมายหรือระเบียบเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารและตำรวจ จัดการเสวนา เรื่อง "การผลักดันกฎหมายหรือระเบียบเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร" ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ


บทความ


ข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แบบฟอร์ม
    การแต่งตั้งบุคคลในวงงานวุฒิสภา

การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

หนังสือรับรอง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
บัตรประจำตัว/บัตรผู้ติดตาม

บัตรแสดงตน
บัตรติดรถยนต์
ขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีศพ

ลาการประชุม

แบบฟอร์มอื่นๆ


ลิงก์ที่น่าสนใจ