กำหนดวันและเวลาในการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ


 
ครั้งที่ ๓๒ : ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

 


 
**Updated Nov 22, 2016 - 5.55 pm**


ประธานคณะกรรมาธิการ
พลตำรวจเอก ชัชวาลย์
สุขสมจิตร์

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....ข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ