ติดต่อฝ่ายเลขานุการผู้รับผิดชอบ

 กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๑  สำนักกรรมาธิการ ๑

1. ชื่อ-สกุล นายวันนพ ศรีประภาภรณ์  ตำแหน่ง  ผู้บังคับบัญชากลุมงาน(นิติกร) เชี่ยวชาญ
2. ชื่อ-สกุล น.ส.มานิดา นามงาม  ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ
3. ชื่อ-สกุล นายปริญญา แสงแก้วเขียว  ตำแหน่ง  นิติกรชำนาญการ  
4. ชื่อ-สกุล น.ส.วรรณวิภา ศรีวัฒนพงศ์  ตำแหน่ง  นิติกรชำนาญการ
5. ชื่อ-สกุล นายวุฒิชัย ลีละสุนทเลิศ  ตำแหน่ง  นิติกรชำนาญการ 
6. ชื่อ-สกุล นายณัฐพล สิงห์สิริสิทธิ์  ตำแหน่ง  วิทยากรปฏิบัติการ 
7. ชื่อ-สกุล น.ส.ภภัฏ ไชยาคำ   ตำแหน่ง  วิทยากรปฏิบัติการ
8. ชื่อ-สกุล น.ส. พจนีย์ เขมร  ตำแหน่ง  วิทยากรปฏิบัติการ
9. ชื่อ-สกุล น.ส.เรณู สุนทรประพัตสร  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
10. ชื่อ-สกุล นายนรพนธ์ โชคเจริญพัฒนกิจ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  ข้อมูลเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 14:14:20 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 00:00:00 มีการเปิดอ่าน 19 ครั้ง