รายนามคณะกรรมาธิการ

รายนามอดีตคณะกรรมาธิการ
รูปนายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์
นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์
ประธานคณะกรรมาธิการ
รูปพลตำรวจโท ยุทธนา ไทยภักดี
พลตำรวจโท ยุทธนา ไทยภักดี
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
รูปรองศาสตราจารย์กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล
รองศาสตราจารย์กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
รูปพลตำรวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์
พลตำรวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
รูปนายบรรชา พงศ์อายุกูล
นายบรรชา พงศ์อายุกูล
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รูปพลตำรวจตรี ขจร สัยวัตร์
พลตำรวจตรี ขจร สัยวัตร์
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ
รูปนางสุอำภา คชไกร
นางสุอำภา คชไกร
โฆษกคณะกรรมาธิการ
รูปนางพรทิพย์  โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา
นางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา
กรรมาธิการ
รูปนายวิเชียร คันฉ่อง
นายวิเชียร คันฉ่อง
กรรมาธิการ
รูปนางสาวศรีสกุล มั่นศิลป์
นางสาวศรีสกุล มั่นศิลป์
กรรมาธิการ
รูปนายศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร
กรรมาธิการ
รูปนางสมพร จูมั่น
นางสมพร จูมั่น
กรรมาธิการ
รูปนายสมพล พันธุ์มณี
นายสมพล พันธุ์มณี
กรรมาธิการ
รูปนายสุพจน์  เลียดประถม
นายสุพจน์ เลียดประถม
กรรมาธิการ
รูปนางจิตร์ธนา ยิ่งทวีลาภา
นางจิตร์ธนา ยิ่งทวีลาภา
เลขานุการคณะกรรมาธิการ
รูปนางสาวศรีสกุล มั่นศิลป์
นางสาวศรีสกุล มั่นศิลป์
กรรมาธิการรายงานร่างพระราชบัญญัติ

ตามข้อบังคับฯ ข้อ 136

ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร)

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ....

 

รายงานการพิจารณศึกษา 

 แนวทางการพัฒนาผลไม้ไทยอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง

 ปัญหาของพืชสมุนไพร

 การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร

 แนวทางการพัฒนายางพารา

 การติดตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำยม

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี กระทรวงเกษตรฯ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘

 แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

 คำแถลงนโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร

 สรุปสาระสำคัญคำแถลงนโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร

 ตารางสรุปประเด็นการแถลงนโยบาย นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร


logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00203861

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
1 คน