รายนามคณะกรรมาธิการ

รายนามอดีตคณะกรรมาธิการ
รูปนางภารดี จงสุขธนามณี
นางภารดี จงสุขธนามณี
ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปพลอากาศเอก  อิทธิศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์
พลอากาศเอก อิทธิศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์
อนุกรรมาธิการ
รูปพลอากาศตรี วีระศักดิ์ นวลปลอด
พลอากาศตรี วีระศักดิ์ นวลปลอด
อนุกรรมาธิการ
รูปพลเรือโท พัฒนะ กาญจนหิรัญ
พลเรือโท พัฒนะ กาญจนหิรัญ
อนุกรรมาธิการ
รูปนายชัยนรินท์ ชุณหไชยพันธุ์
นายชัยนรินท์ ชุณหไชยพันธุ์
อนุกรรมาธิการ
รูปนายพิเชษฐ์ ศรีวรกุล
นายพิเชษฐ์ ศรีวรกุล
อนุกรรมาธิการ
รูปนายสนธิ คชวัฒน์
นายสนธิ คชวัฒน์
อนุกรรมาธิการ
รูปนายฆฤณ ชาญเมธีสกุล
นายฆฤณ ชาญเมธีสกุล
อนุกรรมาธิการ
รูปนายสมพงษ์ วีระผล
นายสมพงษ์ วีระผล
อนุกรรมาธิการ
รูปนายสบชัย สตรูแสยง
นายสบชัย สตรูแสยง
อนุกรรมาธิการและเลขานุการ
รูปนางสาวศรีสกุล มั่นศิลป์
นางสาวศรีสกุล มั่นศิลป์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนาวาอากาศตรีพงศ์พีระ ไพศาลสกุลวงศ์
นาวาอากาศตรีพงศ์พีระ ไพศาลสกุลวงศ์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปนาวาอากาศเอกสุรพล นะวะมวัฒน์
นาวาอากาศเอกสุรพล นะวะมวัฒน์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปนายปรีชา ออประเสริฐ
นายปรีชา ออประเสริฐ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปนายรุจน์ เสาวภานันท์
นายรุจน์ เสาวภานันท์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปนายสมพงษ์ มัธยมจันทร์
นายสมพงษ์ มัธยมจันทร์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปนายชุมพร เกิดแก้ว
นายชุมพร เกิดแก้ว
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปนายสิงห์ สิงห์ขจร
นายสิงห์ สิงห์ขจร
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปพลเรือโทเจิมโชค ทุมมานนท์
พลเรือโทเจิมโชค ทุมมานนท์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปนางสาวฉันทิมา คู่อรุณ
นางสาวฉันทิมา คู่อรุณ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปพลอากาศเอก อดิเรก จำรัสฤทธิรงค์
พลอากาศเอก อดิเรก จำรัสฤทธิรงค์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปนาวาอากาศโทสุข พึ่งธรรม
นาวาอากาศโทสุข พึ่งธรรม
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปนายนิมิตร หมดราคี
นายนิมิตร หมดราคี
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปนางสาวเพ็ญศรี แผ่นเทอดไทย
นางสาวเพ็ญศรี แผ่นเทอดไทย
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปนายศุภชัย ตั้งวรชัย
นายศุภชัย ตั้งวรชัย
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปนายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปนาวาอากาศโทณัฎฐ์ โหมาศวิน
นาวาอากาศโทณัฎฐ์ โหมาศวิน
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปนายโกสิต บุณยจันทรานนท์
นายโกสิต บุณยจันทรานนท์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปพลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร
พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปนายกิติคุณ สินหิรัญวิวัฒน์
นายกิติคุณ สินหิรัญวิวัฒน์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปพันตำรวจตรีปิยะสักก์ พงษ์ศิริ
พันตำรวจตรีปิยะสักก์ พงษ์ศิริ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปนายเรืองฤทธิ์ ภู่ประเสริฐ
นายเรืองฤทธิ์ ภู่ประเสริฐ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปนางสาวชญานันท์ ติยะตระการชัย
นางสาวชญานันท์ ติยะตระการชัย
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปเรืออากาศเอกสอาด ศบศาสตราศร
เรืออากาศเอกสอาด ศบศาสตราศร
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปนายจักรชัย ฉันทโรจน์
นายจักรชัย ฉันทโรจน์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปนายประสพ สุทัศน์ ณ อยุธยา
นายประสพ สุทัศน์ ณ อยุธยา
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายนิติ ถาวรวณิชย์
นายนิติ ถาวรวณิชย์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนางวันทนา บ่อโพธิ์
นางวันทนา บ่อโพธิ์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปพลอากาศเอกสุทธิพล ศรีกังวาล
พลอากาศเอกสุทธิพล ศรีกังวาล
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปนายณัฐกิตติ์ โสภาคดิฐพงษ์
นายณัฐกิตติ์ โสภาคดิฐพงษ์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปนายปวัน เกิดแก้ว
นายปวัน เกิดแก้ว
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปนายเจษฎา วีระพงศ์
นายเจษฎา วีระพงศ์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปนายธีรศักดิ์ เลาหวานิช
นายธีรศักดิ์ เลาหวานิช
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปพลอากาศตรี มานัส ธูปทอง
พลอากาศตรี มานัส ธูปทอง
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปพลอากาศตรีประยุธ สุขคมขำ
พลอากาศตรีประยุธ สุขคมขำ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปพลอากาศโท สมเกียรติ ถนัดกิจ
พลอากาศโท สมเกียรติ ถนัดกิจ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปพลตรีพิเชษฐ์ คงศรี
พลตรีพิเชษฐ์ คงศรี
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
รูปนายสุชัย โรจน์วัฒนวงศ์
นายสุชัย โรจน์วัฒนวงศ์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00027567

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
1 คน