ข้อมูลการไปประชุม/เยือน/ศึกษาดูงาน/สัมมนา/เสวนา ของคณะกรรมาธิการ

ประเภท เรื่อง วันที่ ถึงวันที่ สถานที่ รายชือสมาชิกที่เข้าร่วม
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานและเข้าร่วมการสัมมนาของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา 10 ก.พ. 57 12 ก.พ. 57 ณ จังหวัดน่าน  
ศึกษาดูงาน เดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา 6 ก.พ. 57 7 ก.พ. 57 ณ จังหวัดชลบุรี  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และสาธารณรัฐมัลดีฟส์ 7 ม.ค. 57 12 ม.ค. 57 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และสาธารณรัฐมัลดีฟส์  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรสเปน ราชรัฐอันดอร์รา และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 9 - 16 ธันวาคม 2556 9 ธ.ค. 56 9 ธ.ค. 56 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรสเปน ราชรัฐอันดอร์รา และสาธารณรัฐฝรั่งเศส  
ศึกษาดูงาน กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานและเข้าร่วมการสัมมนาของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดเลย ระหว่างวันพุธที่ 27 - วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 27 พ.ย. 56 29 พ.ย. 56 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู และ จังหวัดเลย  
ศึกษาดูงาน การเดินทางเข้าร่วมประชุม "World Science Forum 2013" ระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2556 ณ นครริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล 24 พ.ย. 56 27 พ.ย. 56 ณ นครริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล  
ศึกษาดูงาน กำหนดการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการตลาดขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ณ ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพฯ 19 พ.ย. 56 19 พ.ย. 56 ณ ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพฯ  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของประเทศไทยในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 นาฬิกา ณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 พ.ย. 56 6 พ.ย. 56 ณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ศึกษาดูงาน กำหนดการเดินทางของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ศึกษาดูงานการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่จังหวัด ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 - วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี 25 ต.ค. 56 26 ต.ค. 56 ณ จังหวัดอุบลราชธานี  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่จังหวัดและร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชดำริป่าดงนาทาม กรมทหารราบที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 - วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี 25 ต.ค. 56 26 ต.ค. 56 ณ จังหวัดอุบลราชธานี  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม Herb TV และ GURU TV Broadcasting ณ กรุงเทพ 10 ต.ค. 56 10 ต.ค. 56 ณ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม Herb TV  
ศึกษาดูงาน รายชื่อคณะเดินทางศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียมของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ สถานีโทรทัศน์ Herb TV เลขที่ ๓๖/๕๗ อาคารรีเวอร์วิวเพลส ตึก B ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และสถานีโทรทัศน์ GURU BROADCASTING CO.LTD เลขที่ 129/2 ซอยวิภาวดี 18 ถนนวิภาวดี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 10 ต.ค. 56 10 ต.ค. 56 ณ สถานีโทรทัศน์ Herb TV  
ศึกษาดูงาน กำหนดการเดินทางศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียมของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 27 ก.ย. 56 27 ก.ย. 56 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  
ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความมั่นคง 12 ก.ย. 56 14 ก.ย. 56 ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ศึกษาดูงาน การเดินทางไปศึกษาดูงานการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ เรื่อง การนำเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 ณ จังหวัดนครปฐม 4 ก.ย. 56 4 ก.ย. 56 ณ จังหวัดนครปฐม  
ศึกษาดูงาน การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความมั่นคงของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 - วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26 ส.ค. 56 28 ส.ค. 56 ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
การไปเยือน การเดินทางไปตรวจเยี่ยมผลงานโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ปี พ.ศ. 2556 ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ระหว่างวันอังคารที่ 6 - วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 6 ส.ค. 56 8 ส.ค. 56 ณ จังหวัดเชียงใหม่  
การไปเยือน การเดินทางไปตรวจเยี่ยมผลงานโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ปี พ.ศ. 2556 ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ระหว่างวันศุกร์ที่ 5 - วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556 ณ จัหงวัดสกลนคร 5 ก.ค. 56 6 ก.ค. 56 ณ จัหงวัดสกลนคร  
การไปเยือน การเดินทางไปตรวจเยี่ยมผลงานโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ปี พ.ศ. 2556 ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 3 ก.ค. 56 3 ก.ค. 56 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม  
การไปเยือน การเดินทางไปตรวจเยี่ยมผลงานโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ปี พ.ศ. 2556 ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ จังหวัดลำปาง 27 มิ.ย. 56 27 มิ.ย. 56 ณ จังหวัดลำปาง  
การไปเยือน การเดินทางไปตรวจเยี่ยมผลงานโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ปี พ.ศ. 2556 ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ระหว่างวันศุกร์ที่ 21 - วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 ณ จังหวัดสตูล 21 มิ.ย. 56 22 มิ.ย. 56 ณ จังหวัดสตูล  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 13 มิ.ย. 56 13 มิ.ย. 56 ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม การประชุมผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 18 พ.ค. 56 20 พ.ค. 56 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ สาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 18 - 25 พฤษภาคม 2556 18 พ.ค. 56 25 พ.ค. 56 ณ สาธารณรัฐตุรกี  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "กินสัตว์น้ำปลอดภัยต้องไปนครปฐม ครั้งที่ 1" 27 เม.ย. 56 27 เม.ย. 56 ณ จังหวัดนครปฐม  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 25 - วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 ณ จังหวัดสงขลา 25 เม.ย. 56 27 เม.ย. 56 ณ จังหวัดสงขลา  
ศึกษาดูงาน การศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมเพื่อประชาชน ณ จังหวัดน่าน 28 มี.ค. 56 29 มี.ค. 56 ณ จังหวัดน่าน  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 27 มี.ค. 56 27 มี.ค. 56 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  
ศึกษาดูงาน การเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 21 - วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2556 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 21 มี.ค. 56 21 มี.ค. 56 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานด้านการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ประชาชนของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 14 - วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี 14 ก.พ. 56 15 ก.พ. 56 ณ จังหวัดอุบลราชธานี  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาธารณะในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 13 ก.พ. 56 13 ก.พ. 56 ณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานด้านการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศของคณะอนุกรรมาธิการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา วันพุธที่ 16 มกราคม 2556 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 16 ม.ค. 56 16 ม.ค. 56 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศระหว่างวันจันทร์ที่ 10 - วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ สหรัฐอเมริกา 10 ธ.ค. 55 19 ธ.ค. 55 ณ สหรัฐอเมริกา  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ระหว่างวันจ้นทร์ที่ 10 - วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ 10 ธ.ค. 55 19 ธ.ค. 55 ณ เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2555 27 พ.ย. 55 4 ธ.ค. 55 ณ เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันพุธที่ 26 - วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 26 ก.ย. 55 29 ก.ย. 55 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา 17 ก.ค. 55 22 ก.ค. 55 ณ เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ศึกษาดูงาน การเดินทางเยือนและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ รัฐอลาสก้า สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันเสาร์ที่ 16 - วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2555 16 มิ.ย. 55 25 มิ.ย. 55 ณ รัฐอลาสก้า สหรัฐอเมริกา  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีจากผู้ปฏิบัติงานจริงในภารกิจรักษาความมั่นคงภายในของคณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคมเพื่อความมั่นคงในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ระหว่างวันพุธที่ 30 - วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 30 พ.ค. 55 31 พ.ค. 55 ณ จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานระบบการสื่อสารดาวเทียมของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ สถานีดาวเทียมศรีราชา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 18 พ.ค. 55 18 พ.ค. 55 ณ สถานีดาวเทียมศรีราชา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา เรื่อง ความสัมพันธ์ของการบริหารงานเชิงบูรณาการระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นและเรื่อง "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัด" : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 - วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 27 มี.ค. 55 28 มี.ค. 55 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์  
ศึกษาดูงาน การเดินทางพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและศึกษาดูงาน Network Management และโครงการ Next-generation network (NGN) ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 20 มี.ค. 55 20 มี.ค. 55 ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานและร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ยกเลิกการก่อสร้างโรงงานเตาเผาขยะมูลฝอยตำบลนางั่วของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 15 - วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 15 มี.ค. 55 16 มี.ค. 55 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์  
ศึกษาดูงาน การศึกษาดูงานและร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดทำจังหวัดต้นแบบ "จังหวัดอัจฉริยะ" หรือ "Smart Province" ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 24 ก.พ. 55 24 ก.พ. 55 ณ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงาน เรื่อง การศึกษาวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกลำปาง ณ จังหวัดลำปาง ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2555 10 ก.พ. 55 11 ก.พ. 55 ณ จังหวัดลำปาง  
การไปเยือน การเดินทางเยี่ยมเยือนและพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และกรมเจ้าท่า ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 7 ก.พ. 55 7 ก.พ. 55 ณ กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และกรมเจ้าท่า ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานด้านกิจการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 - วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 2 ก.พ. 55 4 ก.พ. 55 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย  
ศึกษาดูงาน การเดินทางพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2555 18 ม.ค. 55 18 ม.ค. 55 ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
การประชุม การประชุมวิทยาศาสตร์โลก ครั้งที่ 5 (the fifth World Science Forum) ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2554 ณ กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี 17 พ.ย. 54 19 พ.ย. 54 ณ กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2554 11 ต.ค. 54 11 ต.ค. 54 ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA)  
การประชุม การเดินทางเข้าร่วมการประชุม International Meeting for Members of Parliament ภายใต้การประชุม IAC 2011 ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 2 ต.ค. 54 2 ต.ค. 54 ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 29 ก.ย. 54 29 ก.ย. 54 ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคารสิรินธรวิชโชทัย 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554 22 ก.ย. 54 22 ก.ย. 54 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคารสิรินธรวิชโชทัย  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2554 8 ก.ย. 54 8 ก.ย. 54 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ จังหวัดน่าน ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2554 6 ก.ย. 54 6 ก.ย. 54 ณ จังหวัดน่าน  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานและพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554 30 ส.ค. 54 30 ส.ค. 54 ณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  
ศึกษาดูงาน การพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ กสทช. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ของคณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 2 ส.ค. 54 2 ส.ค. 54 ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
การไปเยือน การเดินทางเยี่ยมเยือนและพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง "การบูรณาการระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)" ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ ห้องศูนย์ควบคุมระบบจราจร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2554 26 ก.ค. 54 26 ก.ค. 54 ณ ห้องศูนย์ควบคุมระบบจราจร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยของบ้านเมือง โดยระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2554 21 ก.ค. 54 23 ก.ค. 54 ณ จังหวัดเชียงราย  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคมของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2554 26 มิ.ย. 54 30 มิ.ย. 54 ณ สาธารณรัฐเกาหลี  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา การติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง การใช้ศัตรูธรรมชาติเพื่อการแก้ปัญหาการระบายของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554 10 มิ.ย. 54 10 มิ.ย. 54 ณ จังหวัดกาญจนบุรี  
ศึกษาดูงาน การเดินทางพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2554 6 มิ.ย. 54 6 มิ.ย. 54 ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA)  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานและมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลนของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันจันทร์ที่ 7 - วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 7 ก.พ. 54 10 ก.พ. 54 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
การไปเยือน การเดินทางเยี่ยมเยือนและพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา กับผู้บริหารกรมศุลกากร ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีการควบคุมทางศุลกากร สำนักสืบสวนและปราบปราม อาคาร 1 ชั้น 1 กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ 28 มกราคม 2554 28 ม.ค. 54 28 ม.ค. 54 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีการควบคุมทางศุลกากร สำนักสืบสวนและปราบปราม อาคาร 1 ชั้น 1 กรมศุลกากร  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ จำกัด วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554 20 ม.ค. 54 20 ม.ค. 54 ณ บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ จำกัด  
การไปเยือน การเดินทางเยี่ยมเยือนและพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ สถานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 อาคารรวมหน่วยราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2554 12 ม.ค. 54 12 ม.ค. 54 ณ สถานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 อาคารรวมหน่วยราชการ  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2553 22 ธ.ค. 53 23 ธ.ค. 53 ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี  
ศึกษาดูงาน การเดินทางเยือนและศึกษาดูงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันเสาร์ที่ 4 - วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553 4 ธ.ค. 53 17 ธ.ค. 53 ณ สหรัฐอเมริกา  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ณ โรงเรียนวัดโคกสวย อ.ทับปุด จ.พังงา และโรงเรียนบ้านถ้ำเสือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ในระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2553 17 พ.ย. 53 19 พ.ย. 53 ณ โรงเรียนวัดโคกสวย อ.ทับปุด จ.พังงา และโรงเรียนบ้านถ้ำเสือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่  
การไปเยือน การเดินทางเยี่ยมเยือนและพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสำนักงบประมาณ เรื่อง นโยบายและแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศไทยของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงบประมาณ วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2553 9 พ.ย. 53 9 พ.ย. 53 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงบประมาณ  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาและมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตามโครงการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลนของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันศุกร์ที่ 5 - วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2553 5 พ.ย. 53 6 พ.ย. 53 ณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดหนองบัวลำภู  
ศึกษาดูงาน การเดินทงพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2553 27 ต.ค. 53 27 ต.ค. 53 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
การไปเยือน การเดินทางเยี่ยมเยือนและพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)" ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2553 19 ต.ค. 53 19 ต.ค. 53 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
เสวนา การเดินทางพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาระบบวิจัยของประเทศของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2553 8 ต.ค. 53 8 ต.ค. 53 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลนของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก และจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 7 - วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2553 7 ต.ค. 53 9 ต.ค. 53 ณ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก และจังหวัดพิษณุโลก  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและมอบคอมพิวเตอ์ให้แก่โรงเรียนตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ณ โรงเรียนวัดพลับ อ.เมือง จ.จันทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2553 3 ต.ค. 53 3 ต.ค. 53 ณ โรงเรียนวัดพลับ อ.เมือง จ.จันทบุรี  
ศึกษาดูงาน คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ศึกษาดูงานและมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ณ จัวหวัดปัตตานี วันอังคารที่ 28 - วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2553 28 ก.ย. 53 30 ก.ย. 53 ณ จัวหวัดปัตตานี  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ณ โรงเรียนบ้านท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2553 22 ก.ย. 53 22 ก.ย. 53 ณ โรงเรียนบ้านท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ในระหว่างวันศุกร์ที่ 27 - วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 27 ส.ค. 53 28 ส.ค. 53 ณ จังหวัดอ้างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดชัยนาท  
ศึกษาดูงาน การเดินทางเยือนและศึกษาดูงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ ราชอาณาจักรสเปน สาธารณรัฐฝรั่งเศสและราชรัฐโมนาโก ระหว่างวันจันทร์ที่ 9 - วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2553 9 ส.ค. 53 16 ส.ค. 53 ณ ราชอาณาจักรสเปน สาธารณรัฐฝรั่งเศสและราชรัฐโมนาโก  
การไปเยือน การเดินทางเยี่ยมเยือนและพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ ห้องประชุม MICT ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553 22 ก.ค. 53 22 ก.ค. 53 ณ ห้องประชุม MICT ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ณ จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง ในระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2553 22 ก.ค. 53 23 ก.ค. 53 ณ จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เรื่อง การผลิตเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บริษัท Expert Aerodyne จำกัด ณ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2553 15 ก.ค. 53 15 ก.ค. 53 ณ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพ  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ในการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านสันต้นเปา และโรงเรียนบ้านห้วยกว๊าน ตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2553 5 ก.ค. 53 6 ก.ค. 53 ณ จังหวัดเชียงราย  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลนของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 25 มิ.ย. 53 25 มิ.ย. 53 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ณ โรงเรียนบ้านท่ากลอย (ทรัพย์กมลประชาสรรค์) อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553 24 มิ.ย. 53 24 มิ.ย. 53 ณ โรงเรียนบ้านท่ากลอย (ทรัพย์กมลประชาสรรค์) อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา  
ศึกษาดูงาน คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ศึกษาดูงานและมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ณ จังหวัดสระแก้ว วันที่ 21 มิถุนายน 2553 21 มิ.ย. 53 21 มิ.ย. 53 ณ จังหวัดสระแก้ว  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ณ จังหวัดยโสธร ในระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2553 18 มิ.ย. 53 19 มิ.ย. 53 ณ จังหวัดยโสธร  
การไปเยือน การเดินทางเยี่ยมเยือนและพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เรื่อง มาตรการของภาครัฐในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ณ กระทรวงพลังงาน ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2553 11 มิ.ย. 53 11 มิ.ย. 53 ณ กระทรวงพลังงาน  
การไปเยือน การเดินทางพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและติดตามความคืบหน้าโครงการ 3 G กับกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553 9 มิ.ย. 53 9 มิ.ย. 53 ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ในการศึกษาเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคม : ไทย - มาเลเซีย ณ จังหวัดสงขลา และประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันอังคารที่ 11 - วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2553 11 พ.ค. 53 15 พ.ค. 53 ณ จังหวัดสงขลา และประเทศมาเลเซีย  
ศึกษาดูงาน การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา ในการศึกษาเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคม : ไทย - มาเลเซีย ณ จังหวัดสงขลา และประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันอังคารที่ 11 - วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2553 11 พ.ค. 53 15 พ.ค. 53 ณ จังหวัดสงขลา และประเทศมาเลเซีย  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 29 - วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 29 เม.ย. 53 30 เม.ย. 53 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เสวนา การเดินทางพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและนำเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 9 ห้องประชุม MICT ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2553 26 มี.ค. 53 26 มี.ค. 53 ณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 9 ห้องประชุม MICT  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและจัดเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง "โทรทัศน์เคลื่อนที่ 3G เพื่อไทยเข้มแข็ง" สู่ภูมิภาค ระหว่างวันพุธที่ 24 - วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 30 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 24 มี.ค. 53 25 มี.ค. 53 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 30 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและมอบคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ระหว่างวันพุธที่ 10 - วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมหมายเลข 501 - 502 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชธานี ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 10 มี.ค. 53 11 มี.ค. 53 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานสภาพพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะพื้นดินตลอดแนวชายฝั่งทะเลและการเสวนาเรื่อง "แผนการปรับตัวของพื้นที่ชายฝั่งจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2553 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 4 มี.ค. 53 4 มี.ค. 53 ณ จังหวัดสมุทรปราการ  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ระหว่างวันอังคารที่ 23 - วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 23 ก.พ. 53 24 ก.พ. 53 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
ศึกษาดูงาน การเดินทางของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 18 - วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 18 ก.พ. 53 20 ก.พ. 53 ณ จังหวัดเชียงใหม่  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ณ จังหวัดเลย ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 11 - วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 11 ก.พ. 53 12 ก.พ. 53 ณ จังหวัดเลย  
การไปเยือน การเดินทางเยี่ยมเยือนและพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์) ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ กระทรวงศึกษาธิการ ในวันจ้นทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 8 ก.พ. 53 8 ก.พ. 53 ณ กระทรวงศึกษาธิการ  
ศึกษาดูงาน คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ศึกษาดูงานและมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 27 มกราคม 2553 27 ม.ค. 53 27 ม.ค. 53 ณ จังหวัดกาญจนบุรี  
การไปเยือน การเดินทางเยี่ยมเยือนและพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553 22 ม.ค. 53 22 ม.ค. 53 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานและมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และเป็นประธานในพิธีเปิดป้านอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2553 17 ม.ค. 53 18 ม.ค. 53 ณ โรงเรียนบ้านโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ณ โรงเรียนอนุบาลระนอง และโรงเรียนบางนอน อ.เมือง จ.ระนอง ในระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2552 17 ธ.ค. 52 18 ธ.ค. 52 ณ โรงเรียนอนุบาลระนอง และโรงเรียนบางนอน อ.เมือง จ.ระนอง  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ โรงงานปูนซิเมนต์นครหลวง บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ชุมชนวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552 18 พ.ย. 52 18 พ.ย. 52 ณ โรงงานปูนซิเมนต์นครหลวง บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย  
ศึกษาดูงาน คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ศึกษาดูงานและมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ณ จังหวัดพระเยาและจังหวัดเน่าน ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2552 13 พ.ย. 52 15 พ.ย. 52 ณ จังหวัดพระเยาและจังหวัดเน่าน  
การไปเยือน การเดินทางเยี่ยมเยือนและพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2552 10 พ.ย. 52 10 พ.ย. 52 ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  
ศึกษาดูงาน คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ศึกษาดูงานและมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ณ จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2556 21 ต.ค. 52 22 ต.ค. 52 ณ จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสุพรรณบุรี  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันพุธที่ 14 - วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2552 14 ต.ค. 52 16 ต.ค. 52 ณ จังหวัดอุบลราชธานี  
การประชุม การเดินทางไปร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมของ READI เรื่อง Spectrum Management for Electronic Communications ภายใต้โครงการอาเซียน - ยุโรป ช่วงที่ 2 เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในระดับภูมิภาค (ASEAN-EU Programme for Regional Integration Support - Phase II) หรือ APRIS II ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย 30 ก.ค. 52 31 ก.ค. 52 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย  
ศึกษาดูงาน การเดินทางของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ระหว่างวันเสาร์ที่ 25 - วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2552 25 ก.ค. 52 27 ก.ค. 52 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ นครกวางเจา มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2552 20 ก.ค. 52 23 ก.ค. 52 ณ นครกวางเจา มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ศึกษาดูงาน การเดินทางของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ศึกษาดูงาน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2552 14 ก.ค. 52 14 ก.ค. 52 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
ศึกษาดูงาน การเดินทางของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ศึกษาดูงาน ณ สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย 59 หมู่ 11 ถ.ลำลูกกา คลอง 9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ. ปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ 18 มิ.ย. 2552 18 มิ.ย. 52 18 มิ.ย. 52 ณ สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย  
ศึกษาดูงาน การเดินทางของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 3 - วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2552 3 พ.ค. 52 4 พ.ค. 52 ณ จังหวัดเชียงราย  
ศึกษาดูงาน การศึกษาดูงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 22 - 29 มีนาคม 2552 22 มี.ค. 52 29 มี.ค. 52 ณ สหรัฐอเมริกา  
การไปเยือน การเดินทางเยี่ยมเยือนและพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ 17 มี.ค. 52 17 มี.ค. 52 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันอาทิตย์ 8 - วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2552 8 มี.ค. 52 9 มี.ค. 52 ณ จังหวัดภูเก็ต  
ศึกษาดูงาน การเดินทางของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เพื่อพบปะสนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีและผู้บริหารของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 2 ก.พ. 52 2 ก.พ. 52 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 15 - วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2552 ณ จังหวัดชลบุรี 15 ม.ค. 52 16 ม.ค. 52 ณ จังหวัดชลบุรี  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เพื่อพบปะสนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยี 3G ณ ศูนย์บริการ AIS Future World ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2551 25 ธ.ค. 51 25 ธ.ค. 51 ณ ศูนย์บริการ AIS Future World ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของเสียหรือขยะและพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ้อมน้อย ณ เทศบาลเมืองอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2551 2 ธ.ค. 51 2 ธ.ค. 51 ณ เทศบาลเมืองอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ บริษัท ขายยาเพ็ญภาค จำกัด ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย - จีน จำกัด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2551 16 พ.ย. 51 16 พ.ย. 51 ณ บริษัท ขายยาเพ็ญภาค จำกัด ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย - จีน จำกัด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ในวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2551 11 พ.ย. 51 11 พ.ย. 51 ณ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  
ศึกษาดูงาน เดินทางศึกษาดูงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ บริษัท บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด อ.มาบตาพุด จ.ระยอง และบริษัท ธนบุรีบัสบอดี จำกัด อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2551 30 ต.ค. 51 30 ต.ค. 51 ณ บริษัท บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด อ.มาบตาพุด จ.ระยอง และบริษัท ธนบุรีบัสบอดี จำกัด อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  
ศึกษาดูงาน การเดินทางคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 24 ก.ค. 51 24 ก.ค. 51 ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลโย การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 13 19 กรกฎาคม 2551 13 ก.ค. 51 19 ก.ค. 51 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร  
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 10 ก.ค. 51 10 ก.ค. 51 ณ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
ศึกษาดูงาน การเดินทางคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เดินทางไปพบปะสนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีและผู้บริหารของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ 5 มิ.ย. 51 5 พ.ย. 51 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ศึกษาดูงาน การเดินทางของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เพื่อพบปะสนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ สำนักคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 23 พ.ค. 51 23 พ.ค. 51 ณ สำนักคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
การไปเยือน การเดินทางเยี่ยมเยือนและพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 22 พ.ค. 51 22 พ.ค. 51 ณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  


รายงาน

รายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง  การศึกษาและตรวจสอบทรัพย์สินของรัฐ
ในสัญญาสัมปทาน (ฉบับที่ ๑)

รายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง  การศึกษาและตรวจสอบทรัพย์สินของรัฐ
ในสัญญาสัมปทาน (ฉบับที่ ๒)
(ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายย้ายค่ายหมายเลขโทรศัพท์และการใช้ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเอื้อธุรกิจเอกชน)รายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

รายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัย
เพื่อให้งานวิจัยสามารถใช้ในการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างยั่งยืน

รายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง การส่งเสริมการใช้พลังงานแบตเตอรี่
และรพยถยนต์ไฟฟ้าแทนการใช้น้ำมันเพื่อลดภาวะโลกร้อน รายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง แนวทางการลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซธรรมชาติ (NGV)รายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง  การศึกษาวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมเซรามิกลำปางรายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
เพื่อความปลอดภัยของบ้านเมือง
รวมกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องสรุปผลการดำเนินงาน
ของคณะอนุกรรมาธิการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การสื่อสารผ่านดาวเทียม
logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00303209

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
2 คน