โครงการสัมมนาทางวิชาการ 

เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศและการจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา

ณ ห้องเบญจสิริ บอลรูม 1&2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นของประชาชน 

เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30 - 16.30 นาฬิกา ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1


ข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพประกอบ

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ เรื่อง "การทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย" เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 12.30-16.30 นาฬิกา ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ภาพประกอบ

การเผยแพร่ผลงานวิจัยของวุฒิสภาในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559

ภาพประกอบ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการว่าด้วยการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 09.15-10.15 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2

ภาพประกอบ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ

ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2


บทความ


ประธานคณะกรรมาธิการ
นายพีระศักดิ์
พอจิต

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ